Línies de recerca del Departament


Línies de recerca del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia distribuïdes per Unitats departamentals. Les tesis doctorals que s'inscriguin al Departament es podran realitzar d'acord amb les següents línies d'investigació:

Unitat de Farmacologia Medicina Campus

Neurofarmacologia: Albert Badia & Victòria Clos.

 • Accions no canòniques d'anticolinesteràsics i la seva importància en el tractament de la malaltia d'Alzheimer: paper dels derivats de les huprines.
 • Caracterització farmacològica de nous anticolinesteràsics amb potencial utilitat terapèutica per al tractament de la malaltia d'Alzheimer.

Farmacologia vascular: Elisabet Vila & Francesc Jiménez

 • Estudi de les alteracions vasculars (funcionals, bioquímiques i estructurals) induïdes per isquèmia-reperfusió: estratègies terapèutiques.
 • Influència de la inflamació en les alteracions vasculars induïdes per una oclusió bilateral de les artèries caròtides comunes en la rata.

Estudis en Farmacologia bàsica: Nuria Vivas.

Unitat de Farmacologia Veterinària

Leishmaniosi i altres malalties parasitàries: Jordi Alberola & Alhelí Rodríguez Cortés.

 • Desenvolupament de tècniques diagnòstiques
 • Desenvolupament de nous tractaments
 • Desenvolupament de vacunes (DNA, subunitats, etc.)
 • Epidemiologia

Asma i altres malalties al·lèrgiques: Fernando de Mora & Rosa Torres.

 • Efecte modulador dels productes de la ciclooxigenasa en l'asma (protaglandines i leucotriens).
 • Biologia dels mastòcits humans i del ratolí: rellevància en l'asma i altres malalties al·lèrgiques.
 • Rellevància i reversibilitat del "re-modeling" en l'asma.
 • Crivellatge de molècules terapèutiques antial·lèrgiques in vivo i in vitro.

Al·lèrgia i inflamació en el gos i models experimentals en pell artificial: Anna Puigdemont, Pilar Brazís & Dolors Fondevila.

 • Control farmacològic de la resposta al·lèrgica i/o inflamatòria en el gos.
 • Estudis cel·lulars. Resposta secretora de mastòcits cutanis canins. Estudi de la modulació de la producció de mediadors de la inflamació en queratinocitosi.
 • Model de pell artificial de gos (skin equivalents). Proliferació cel·lular. Valoració de l'efecte antioxidant.
 • Estudis funcionals en gos conscient. Microdiàlisi intradèrmica en el gos. Penetració de fàrmacs i mediadors cel·lulars en líquid extracel·lular.
 • Models d'al·lèrgia alimentària. Sensibilització experimental de gossos Beagle front a diferents al·lèrgens. 

Estudis de relació farmacocinètica/farmacodinàmica PK/PD: Carles Cristòfol & Glòria Castells.

 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics fiables i precisos per a la quantificació dels fàrmacs en diferents matrius biològiques.
 • Estudis PK/PD aplicats a la veterinària d'animals productors d'aliments.
 • Estudis de pas placentari de fàrmacs
 • Estudis d'embriotoxicitat i teratogènia en animals de laboratori.
 • Avaluació del marge de seguretat dels diferents
  medicaments veterinaris.
 • Desenvolupament d'estudis farmacològics per a l'avaluació del comportament cinètic dels diferents fàrmacs utilitzats en medicina veterinària. Realització d'estudis de biodisponibilitat i bioequivalència.
 • Desenvolupament d'estudis de depleció tisular de fàrmacs en els diferents espècies animals. Fixació del temps d'espera dels medicaments veterinaris.
 • Avaluació de l'estabilitat dels fàrmacs segons els excipients utilitzats en la seva formulació i eficàcia terapèutica vinculada als excipients.

Farmacocinètica i depelció tisular de fàrmacs: Belén Pérez.

 • Estudis d'embriotoxicitat i teratogènia en animals de laboratori.
 • Desenvolupament d'estudis de depleció tisular de fàrmacs en els diferents espècies animals. Fixació del temps d'espera dels medicaments veterinaris.
 • Avaluació del marge de seguretat dels diferents medicaments veterinaris.
 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics fiables i precisos per a la quantificació dels fàrmacs en diferents matrius biològiques.
 • Avaluació de l'estabilitat dels fàrmacs segons els excipients utilitzats en la seva formulació i eficàcia terapèutica vinculada als excipients.

Estudis en Farmacologia veterinària: Margarita Arboix

Unitat de Farmacologia Sant Pau

Investigació en Farmacologia Clínica

 • Assajos clínics sense interès terapèutic per als voluntaris participants. Manel Barbanoj, Ignasi Gich & Rosa M Antonijoan.
 • Neuropsicofarmacologia humana. Manel Barbanoj & Jordi Riba.
 • Utilització de models matemàtics predictius en Farmacologia. Manel Barbanoj & Marta Valle.
 • Estudis de Farmacologia clínica. Francesc Jané, Josep Torrent & Gonzalo Calvo.
 • Farmacocinètica Clínica (amb col·laboració del Servei de Farmàcia). M Antònia Mangues, Manel Barbanoj & Marta Valle.
 • Nutrició artificial (amb col·laboració del Servei de Farmàcia). M Antònia Mangues, Manel Barbanoj & Marta Valle.
 • Atenció farmacèutica (amb col·laboració del Servei de Farmàcia). M Antònia Mangues, Manel Barbanoj & Marta Valle.
 • Política antibiòtica (amb col·laboració del Servei de Farmàcia). M Antònia Mangues, Manel Barbanoj & Marta Valle.
 • Revisions sistemàtiques sobre l'eficàcia d'intervencions farmacològiques (amb col·laboració del Servei d'Epidemiologia Clínica). Xavier Bonfill, Manel Barbanoj & Ignasi Gich.
 • Elaboració de guies de pràctica clínica farmacològica (amb col·laboració del Servei d'Epidemiologia Clínica). Xavier Bonfill, Manel Barbanoj & Ignasi Gich.
 • Estudis sobre utilització de medicaments en la pràctica clínica (amb col·laboració del Servei d'Epidemiologia Clínica). Xavier Bonfill, Manel Barbanoj & Ignasi Gich.

Investigació en Farmacologia Bàsica

 • Tractament quimioterapèutic: predictors de la resposta de la toxicitat. Amb la col·laboració del Grup de Recerca d'Oncogènesi i Antitumorals. Ramon Mangues & Manel Barbanoj.
 • Models animals de malalties dels ganglis basals. Amb la col·laboració del Grup de Recerca en Neuropsicofarmacologia bàsica. Jaume Kulisevsky & Manel Barbanoj.

Unitat de Farmacologia Vall Hebron

 • Farmacoepidemiologia: política de medicaments, promoció de l'ús racional de medicaments, anàlisi de resultats d'estudis observacionals i bases de dades (discràsies hemàtiques -agranulocitosi, aplasia medul·lar, trombocitopenia- i ús de medicaments, hepatotoxicitat per fàrmacs). Albert Figueras.
 • Estudis d'utilització de medicaments. Eduard Diogene & Antònia Agustí.
 • Farmacovigilància a l'hospital. Josep Maria Castel & Antònia Agustí.
 • Farmacovigilància en atenció primària. Albert Figueras & Josep Maria Castel.
 • Estudis en Farmacologia clínica. Joan-Ramon Laporte, Luísa Ibáñez, Dolors Capellà, Anisi Morón & Joaquín Delgadillo.

Unitat de Farmacologia de la UDIMAS-Hospital del Mar

 • Estudi dels efectes sobre la salut i la qualitat de vida en el consum abusiu de derivats del cannabis. Magí Farré & R Martín Santos.
 • Neuroimatge cerebral i farmacodinàmia. Magí Farré.
 • Estudis d'utilització de medicaments antimicrobians. Santiago Grau & Alfonso del Villar.
 • Estudis en Farmacologia clínica. Juan Antonio García Vicente.
 • Aspectes genètics i metabòlics relacionats amb la toxicitat de la metilenodioximetanfetamina (NMDA, èxtasi). Amb col·laboració del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF. Magí Farré, Neus Pizarro, Pere Nolasc Roset & Rafael de la Torre.
 • Biodisponibilitat, metabolisme i efectes de polifenols d'origen natural. Amb col·laboració del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF. Magí Farré, MI Covas & Rafael de la Torre.
 • Farmacinètica i obesitat. Amb col·laboració del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF. Magí Farré & Rafael de la Torre.
 • Farmacogenètica. Amb col·laboració del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF. Magí Farré & Rafael de la Torre.
 • Factors genètics implicats en la resposta de la metadona. Amb col·laboració del Servei de Psiquiatria. Magí Farré & Marta Torrens.

Unitat de Farmacologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol

 • Recerca amb nous fàrmacs (farmacocinètica i farmacodinàmia). Joan Costa & Eva Montané.
 • Estudis d'utilizació de medicaments (EUM). Joan Costa & Eva Montané.
 • Desenvolupament d'estudis en fase I de vacunes terapèutiques. Joan Costa & Eva Montané.
 • Desenvolupament d'estudis en fase I de nous antipsicòtics de dispòsit. Joan Costa & Eva Montané.
 • Hepatotoxicitat per fàrmacs. Joan Costa & Eva Montané.
 • Aspectes generals de la toxicitat per fàrmacs. Joan Costa & Eva Montané.
 • Neuroprotecció farmacològica en patologia isquèmica cerebral. Joan Costa & Eva Montané.

Unitat de Farmacologia Consorci Hospitalari de Parc Taulí
 • Disseny d'estudis en investigació clínica i en autortzacions regulatòries
 • Avaluació clínica dels fàrmacs anti-TNF en les espondiloartritis
 • Estuids farmacoepidemiològics en reumatologia
 • Estudis farmacocinètics - farmacodinàmics
 • Assajos clínics i altres estudis promoguts per investigadors independents
 • Innovació en la dispensació i administració de medicaments

Unitat de Toxicologia

Toxicologia ambiental: Raimon Guitart.

 • Intoxicació per plom en aus silvestres: introducció de mesures correctores ambientals.
 • Residus organoclorats, pesticides i metalls en animals silvestres i en aliments.
 • Determinació de nous metabòlits derivats de pesticides en animals i en aliments.
 • Àcids grassos, dieta, biomarcadors i contaminants.
 • Història de la Toxicologia i dels tòxics.

Fitotoxines: Eva Castells.

 • Les fitotoxines com a reguladores de les interaccions planta- herbívor.
 • Mecanismes de resistència, tolerància i detoxificació de fitotoxines per fitòfags invertebrats.
 • Variabilitat interespecífica, intraespecífica i ambiental en la producció d'alcaloides de pirrolizidina.
 • Aïllament i identificació de fitotoxines a la fam. Asteraceae.

Toxicologia basada en la evidència: Nuria Giménez.

 • Pesticides i altres estratègies en el control de l'espècie invasora Aedes albopictus.
 • Revisions sistemàtiques i metaanàlisi en toxicologia.
 • Avaluació del risc toxicològic per a la salut pública utilitzant qüestionaris.
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona