Pla director 2010-2012

El Pla Director de la UAB per al període 2010-2012, aprovat el passat 28 de gener  pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, és el document que estableix què i com es vol que sigui la UAB del futur  així com les línies estratègiques i actuacions concretes a seguir durant aquest període per tal d’assolir-ho.

El Pla Director marca la missió de la UAB com a universitat pública i els valors en els que s’ha de basar la seva actuació (la lleialtat institucional, l’excel·lència, l’esperit crític i innovador, la diversitat, la solidaritat, el compromís social i cultural, la responsabilitat, l’eficàcia, l’eficiència, la transparència, la participació i la sostenibilitat)

En la seva visió, estableix que la UAB vol ser, entre altres coses, un node de referència a diferents escales territorials, integrat funcionalment i físicament amb l’entorn local i metropolità, reconegut pel seu compromís amb la sostenibilitat en la seva triple dimensió: social, ambiental i econòmica.

Per tal d’assolir els seus objectius estableix com a àmbits d’actuació les Persones, la Innovació i la Creació de Valor, l’Entorn i els Recursos.

Més concretament, com a objectius operatius destaca l’objectiu I4. Incorporar criteris de sostenibilitat a totes les actuacions de la universitat i com a actuació concreta ratifica l’aplicació del Pla de Mobilitat de la UAB i el seu paper com a eina que desenvolupa la política de mobilitat i accessibilitat de la UAB plasmada en el Pla Estratègic d’Accessibilitat de 2006.

Pots consultar aquí el pla director

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats