Pla director 2006-2009

Pla Director de la UAB 2006-2009

El Pla Director de la UAB per al període 2006-2009, aprovat el 20 de juliol de 2006  pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, és el document que establia què i com es volia que fos la UAB del futur  així com les línies estratègiques i actuacions concretes a seguir durant aquell període per tal d’assolir-ho.

Aquest pla director establia la visió que es tenia de la UAB com a universitat pública i les línies estratègiques de llarg abast, els objectius pluriennals i les actuacions concretes, repartides en diversos eixos d’actuació,

Cal destacar l’eix de les persones, on una de les línies estratègiques de llarg abast era la de fer de la UAB, i dels seus campus, un bon lloc per a estudiar, ensenyar, investigar, treballar, viure i conviure.

Com a objectiu plurianual es va establir treballar per maximitzar l'accessibilitat de tots els membres de la comunitat universitària i altres usuaris al campus de Bellaterra, prioritzant els mitjans de transport més sostenibles, segurs, eficients i equitatius, com a via imprescindible per a assolir els objectius precedents d'integració i millora de la qualitat de vida personal, del treball i de l'estudi.

Segons això, com a actuacions concretes, en l’àmbit de la comunitat universitària, es va establir l’aprovació del Pla estratègic d'accessibilitat de la UAB com a eina que defineix la política sectorial de la Universitat en matèria de mobilitat i accessibilitat i la constitució de la Taula de la Mobilitat de la UAB com a òrgan de participació de referència per al seu posterior desenvolupament.

D’aquesta manera, la UAB, després d’anys analitzant la seva accessibilitat, a través bàsicament de la recerca del Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT) del Departament de Geografia, incorpora la gestió de la mobilitat generada com a línia estratègica de la seva política universitària.

             

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats