ENQUESTA D'H└BITS DE LA MOBILITAT DE LA UAB


La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és pionera en l’estudi, reflexió i gestió dels hàbits de mobilitat de la Comunitat Universitària (CU). Així, i des de fa 10 anys, la UAB, amb col·laboració entre la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB i el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), del Departament de Geografia, dur a terme l’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària de la UAB (EHMCU). Aquesta operació de consulta dels desplaçaments dels diferents col·lectius de la comunitat, s’ha convertit en una eina bàsica de la tasca de gestió de la mobilitat de la UAB.

Des del 2001, els resultats de l’EHMCU han permès conèixer els hàbits i perfils de la mobilitat de la CU i dels diferents col·lectius que la formen, i ha generat la reflexió sobre els dèficits i polítiques a dur a terme.

L’Enquesta es realitza periòdicament i té per objectiu obtenir informació sobre la mobilitat de la comunitat; des d’on arriben els usuaris, quines són les seves característiques, percepcions i necessitats, amb quins mitjans de transport hi arriben, quins títols de transport fan servir, quan triguen, com valoren l’oferta, etc.

L’EHMCU de 2017 és la novena edició d’aquesta enquesta i els principals resultats són:

 

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA:

- La CU està formada per 40.799 persones.
- El lloc de residència més habitual de la població que forma la CU assignada al Campus, és la ciutat de Barcelona (25,9%), seguidament de Sabadell (10,5%), de Cerdanyola del Vallès (9,9%), Terrassa (6,3%) i Sant Cugat del Vallès (3,8%).
- El Vallès Occidental és la comarca de procedència principal dels membres de la CU de la UAB (69,3%).
- L’1,2% de la CU del Campus declara tenir alguna limitació de la mobilitat.
- El 68,8% de la Comunitat disposa de carnet de conduir cotxe i el 14,4% de carnet de conduir moto. És a dir, compta amb un dels primers requisits per a utilitzar el transport privat.
- El 45,3% de la Comunitat disposa de cotxe, el 7% de moto i el 18,8% de bicicleta.


DESCRIPCIÓ DE LA MOBILITAT DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA:

- En el repartiment modal, al llarg d’aquests 14 anys, el transport públic és l’opció majoritària. Amb un mínim el 2011 (52,6%) i un màxim el 2015 (62,6%). El 2015 presenta un increment de 3 punts percentuals respecte el 2013 (59,7%).
- El 31,9% de la Comunitat opta pel transport privat. Aquesta opció continua el seu decreixement, sent la caiguda de gairebé 3 punts percentuals respecte de 2013.
- L’arribada al Campus en mode no motoritzat és poc freqüent (5,6%), sent el 4,2% que arriba caminant i l’1,3% en bicicleta.
- La multimodalitat s’incrementa un any més de forma significativa. Es concentra en el mode de transport públic (92,6%), mentre que en el cas del transport privat és molt reduïda (2,4%).
- L’índex d’ocupació del cotxe és encara molt baix. Es manté en el mateix nivell des de 2009, sent d’1,11 persones per vehicle els 4 anys observats: 2009, 2011, 2013 i 2015.
- Pel que fa a la distribució horària d’accés al Campus, els màxims nivells d’arribades es produeixen entre les 8h i les 10h. A la tarda s’observa una punta d’arribades entre les 15h i les 16h.
- La sortida de la UAB és una mica més esglaonada. Tot i això, s’observen dos moments de major acumulació de sortides. En primer lloc entre les 13h i les 15h (26,9% dels membres de la CU surten). A continuació es redueix de manera progressiva el percentatge de persones que surten de la UAB i tornen a augmentar entre les 18h i les 20h, en que es concentra el 29,1% dels desplaçaments de sortida.
- Des de 2006, s’observa una tendència a augmentar la durada mitjana del desplaçament per a accedir al Campus. De mitjana la CU triga 49,7 minuts per a accedir al Campus. Quasi 2 punts percentuals respecte l’any 2013.
- Entre les persones que opten pel transport públic, l’abonament T-Jove és l’opció més freqüent (57,9%) de tipus de bitllet. Seguidament de la T-10 (23,2%). 

 

© 2019 Universitat Aut˛noma de Barcelona. Tots els drets reservats