La tesi doctoral 
Tesi per compendi de publicacions
Altres formats de tesi
La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d'una introducció al tema d'estudi, els objectius que es pretén aconseguir, una exposició de la investigació realitzada com a part fonamental, la discussió dels resultats obtinguts, les conclusions i la bibliografia.

A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi doctoral pot estar constituïda per articles publicats (tesi per compendi de publicacions).

A la portada de la tesi s'ha de fer constar que es tracta d'una tesi doctoral, el títol i subtítol, si escau, el director i tutor acadèmic, el nom del programa de doctorat, el departament, la universitat i l'any de dipòsit de la tesi. En cas de tesis de més d'un volum s'ha d'indicar el número del volum.
La tesi pot estar redactada en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya o en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el camp de la Psicologia Clínica i de la Salut.

El dipòsit de la tesi s'ha de fer de forma online a través de l'enllaç. En el moment del dipòsit hauràs de presentar una còpia en paper de la tesi amb la teva signatura i la del director/s i tutor per a ser aprovada per la Comissió del Programa.

Recorda que has de gravar el dipòsit  com a màxim 10 dies abans de la data de la Comissió Acadèmica del Programa que resoldrà el teu dipòsit i que inicialment es reuneix el primer dilluns de cada mes (confirmar amb la secretaria del departament)

A més i com a documentació específica del programa hauràs de pujar a l'aplicació de dipòsit en línia la documentació següent:

- CV dels membres del tribunal externs al departament (únic fitxer)
- Document d'Activitats del Doctorand (DAD)

En el cas de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional
- CV dels últims 5 anys amb les publicacions, projectes i tesis dirigides dels dos experts que informen per la menció de doctor internacional.

En el cas de tesis per compendi o tesi que inclogui articles
- Sol·licitud de presentació de la tesi com a compendi de publicacions / presentació de la tesi amb articles
- Còpia de la primera pàgina dels articles -o els certificats que acreditin la seva propera publicació (únic fitxer)
- Imprès d'acceptació dels coautors que indiqui que estan informats i accepten que s'inclogui l'article en el compendi per a la tesi i la renúncia a que el treball formi part d'una altra tesi (únic fitxer)

Contacta amb antelació amb la secretària del Programa doc.psico.clinica@uab.cat per preparar la documentació de dipòsit.

El Programa potencia la presentació de tesis per Compendi de Publicacions.

Tesi per compendi de publicacions
Caldrà que el doctorand consti com a primer signant, com a mínim, dels 2 articles principals en revistes amb factor d'impacte ISI. En els articles que formen la tesi ha de constar la UAB i el Departament de Psicologia Clínica i de la Salut a través de la filiació del director, del doctorand i dels membres de la UAB que participen en el treball, tal com s'especifica a continuació :

Ex. Nom i cognoms dels membres UAB que participen en el treball
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Universitat Autònoma de Barcelona
 
Nota Important:
La publicació de les tesis en xarxa és obligatòria. Per aquest motiu, els articles que formen part d'una tesi doctoral i no estiguin publicats en Open Access no poden ser inclosos en la tesi per problemes de drets d'autor (copyright). Es pot incloure una part de la primera pàgina del treball o el doi, però no la publicació completa si l'editorial no ho ha autoritzat. Si la revista és open access i els autors o el grup de recerca ha pagat a la revista perquè l’article es publiqui en obert, es pot incloure l’article complet a la tesi.

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i embargament de la tesi
D'acord amb el RD 99/2011, la publicació de la tesi al TDX és obligatòria per a totes les tesis dipositades a partir del 13/02/2012. No obstant això, s'ha habilitat un sistema per protegir la publicació posterior de la tesi en revistes d'àmbit científic o editorials. Si és el teu cas, pots sol·licitar, en el moment del dipòsit, l'embargament temporal de la tesi per un període d'entre 6 i 24 mesos segons les diferents casuístiques recollides en el document d'acceptació de digitalització de la tesi. Cal aportar un informe del director de la tesi justificant els motius de l'embargament.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona