Requisits d'accés generals (link)Requisits d'accés específics: 

Perfil d'ingrés

El programa va dirigit preferentment a persones que vulguin desenvolupar investigacions altament qualificades en l'àmbit de la Psicologia Clínica i de la Salut i que acreditin una titulació universitària en l'àmbit de les Ciències de la Salut (Psicologia, Medicina, Ciències de la Nutrició, Teràpia Ocupacional , Infermeria, Logopèdia, Biologia, Farmàcia, Fisioteràpia). També poden ser admesos, prèvia acceptació per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, els estudiants amb altres titulacions oficials, de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques (Psicopedagogia, àmbit de les Ciències de l'Educació). Els candidats han d'acreditar formació en investigació, coneixements avançats en Psicologia Clínica i la Salut i domini de l'anglès

Requisits d'accés específics

Aquest programa de doctorat sol.licita els requisits següents:
  • Currículum personal amb coneixements i capacitats suficients per fer una recerca doctoral en l’àmbit de la psicologia clínica.
  • L’adequació i/o la coherència del projecte objecte d’estudi amb les línies de recerca del programa de doctorat.
  • La viabilitat pràctica de la supervisió i la direcció de la tesi doctoral. L’admissió està condicionada que hi hagi un director de tesi o tutor al Departament que faci constar l'acceptació.
  • Acreditació del conexement d'alguna de les següents llengües: català, castellà o anglès, per als alumnes d'un país d'origen amb un idioma diferent del d'aquestes tres llengües (nivell B1 del marc europeu comú de referencia per a les llengües del consell d'Europa)

Criteris de selecció

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, reunida amb aquesta finalitat, selecciona els alumnes que finalment ingressaran al Programa d’acord amb els criteris generals següents:
  • Idoneïtat de la persona candidata, qualificació acadèmica i currículum que mostri que disposa de coneixements en l’àmbit de la psicologia clínica.
  • Preprojecte de tesi doctoral coherent amb les línies de recerca del Programa.
  • Acceptació de la direcció i la tutoriaper un professor del Programa de Doctorat.
  • Dedicació al Programa a temps complet.
En cas necessari, es poden fer entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Complements de formació

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, en funció de la formació de l’estudiant que ingressa al Programa, pot requerir que cursi fins a un màxim de 30 crèdits de complements de formació, en les àrees de metodologia de la investigació i/o d’iniciació a la investigació del màster de Recerca de Psicologia Clínica i de la Salut.

Els complements de formació s’han de dur a terme durant el primer any de doctorat i condicionen que es pugui continuar al Programa.

 

Perfil de ingreso

 

El programa va dirigido preferentemente a personas que deseen desarrollar investigaciones altamente cualificadas en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud y que acrediten una titulación universitaria en el ámbito de las Ciencias de la Salud (Psicología, Medicina, Ciencias de la Nutrición, Terapia Ocupacional, Enfermería, Logopedia, Biología, Farmacia, Fisioterapia). También pueden ser admitidos, previa aceptación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, los estudiantes con otras titulaciones oficiales, del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Psicopedagogía, ámbito de las Ciencias de la Educación). Los candidatos deben acreditar formación en investigación, conocimientos avanzados en Psicología Clínica y la Salud y dominio del inglés

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona