Programa de Doctorat en Psicologia clínica i de la salut
Preinscripció

  • La preinscripció es farà online a partir del 15 de gener al 31 de maig. S’obriran  nous períodes de preinscripció en cas de quedar places vacants.
  • Si tens cap dubte sobre si compleixes els requisits generals d’accés als estudis de doctorat contacta amb la secretaria del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut doc.psico.clinica@uab.cat
  • És preceptiu que el teu avantprojecte de recerca estigui avalat per un professor del Programa de Doctorat

        A tal fi i abans de fer la preinscripció:

  1. Consulteu les línies de  recerca del Programa
  2. Contacteu amb la coordinadora del programa de doctorat lourdes.ezpeleta@uab.cat  adjuntant l’ avantprojecte, CV  i Expedient acadèmic dels estudis realitzats. Indicar també  la línia de recerca en la qual esteu interessats.
  3. La coordinadora us indicarà els professors de contacte als quals haureu de fer arribar també l’avantprojecte, el CV i  l’ Expedient acadèmic dels estudis realitzat.

                 
Documentació de  preinscripció
Documentació obligatòria:(A banda de la documentació acadèmica obligatòria)

  • Currículum vitae (OB)
  • Avantprojecte de tesi doctoral. (OB) (S’adjunta model)
  • Acceptació tutor /director de tesi doctoral (OB) (model Escola Doctorat)
  • Evidència del coneixement de la llengua anglesa (OB)
  • Curriculum del director, en el cas que el director sea extern, on s'acrediti la seva recerca (tram de recerca o equivalent) (OB)

 
 
Documentació opcional:

  • Una carta personal, dirigida a la coordinació del programa de doctorat, explicativa de la motivació pels estudis i que assenyali els vincles de la seva proposta d'investigació amb les línies del programa. (OP)
  • Dues cartes de recomanació de dos professors/es universitaris en què es valorin les qualitats i la capacitat del candidat per dur a terme una tesi doctoral en psicologia clínica. (OP)

OB: documentació obligatòria /OP: documentació opcional
 
Criteris de selecció 

  • Avantprojecte de tesi doctoral coherent amb les línies de recerca del professorat del programa
  • Acceptació de la direcció per part d'un tutor/a.
  • Queda, eventualment, a judici del programa de doctorat recomanar a alguns doctorands la realització d'un o diversos mòduls de complements de formació que preparin el seu ingrés en el programa de doctorat.

 
Criteris de valoració:

  • Qualitat del avantprojecte de recerca
  • Obtenció d'ajuts i beques de recerca
  • Dedicació a temps complet
  • Currículum Vitae
  • Entrevista personal


Accedir a l'aplicació de preinscripció

Resolució incidències aplicatiu


Documentació:
- Avantprojecte de tesi doctoral
- Acceptació tutor/director de tesi doctoral

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona