Pla de recerca 
Activitats formatives
Avaluació i seguiment

Un cop admés oficialment al Programa de Doctorat per l’Escola de Doctorat, i en el termini màxim de tres mesos, el doctorand o doctoranda ha d’elaborar el seu pla de recerca i lliurar-lo a la Comissió Acadèmica del Programa. El pla de recerca ha d’estar avalat pel director o directora i/o tutor o tutora acadèmic. En aquest moment, el doctorand o doctoranda i el director o directora han de firmar el document de compromís doctoral i el document de còdi de bones pràctiques.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona