Coordinació: Dr. David Roca Correa


El Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques està adreçat a cobrir un espai acadèmic i del mercat professional que, en aquests moments, està immers en un procés d’intens desenvolupament. El nostre objectiu és formar doctors preparats per aplicar tècniques de recerca científica pel desenvolupament d’estratègies comunicatives destinades a:

 • la promoció de productes, idees i serveis;
 • la planificació i el seguiment de processos de difusió;
 • l’anàlisi, la segmentació, la selecció i la persuasió de públics concrets.


Objectius:

El Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques és un programa de formació d'investigadors dirigit a cobrir un espai acadèmic i del mercat professional. Es tracta de formar doctors preparats per aplicar el mètode científic al desenvolupament i l'avaluació d'estratègies comunicatives orientades a solucionar problemes de comunicació en àmbits com la promoció de productes, idees i serveis; la construcció i potenciació de marques; la planificació de mitjans; i l'anàlisi, segmentació, selecció i persuasió de públics concrets.

Hem detectat dos fenòmens molt clars que determinen les directrius d'aquest programa de doctorat :

 • Una de les línies de servei importants que el Màrqueting i la Investigació de Mercats aporten a la indústria és en l'assessorament sobre accions de comunicació. No obstant això, és molt poc freqüent trobar a les empreses dedicades a aquest camp especialistes en Comunicació Estratègica.
 • Els professionals que treballen en departaments de recerca a les empreses d'assessorament comunicatiu i d'investigació de mercats estan formats en branques del coneixement molt diverses (publicitat, sociologia, màrqueting, psicologia, economia...) però, tot i que desenvolupen rols professionals d'investigació, és extremadament estrany que tinguin formació doctoral.


En suma, al mercat hi ha demanda d'investigació en Comunicació Estratègica, però els especialistes en aquest camp d'investigació són molt escassos i els professionals que cobreixen aquest rol no estan formats com a investigadors. En coherència amb aquests arguments, encara que, òbviament, persegueix també la formació d'investigadors que puguin desenvolupar el seu treball en el medi acadèmic, el programa doctoral que proposem té una clara vocació professionalitzadora i es dirigeix a un nínxol de mercat laboral concret.


Sol·licitud d'admissions

Admissió El candidat que vol accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat mitjançant un aplicatiu informàtic i seguir el procediment establert per la coordinació o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat en aquesta mateixa pàgina, pel que fa a la proposta de tutor i director de la tesi.
Abans d'iniciar la sol·licitud comproveu els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que haureu d'escanejar i el calendari d'admissió. Si voleu sol·licitar l'accés al doctorat, tingueu present els apartats que haureu de completar en l'aplicació de sol·licitud.

Aquest programa de doctorat estableix el període de preadmissió següent:

 • Des de l’inici fins el 30 de maig. RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat 30 de juny.
 • Des del 12 de juny fins el 31 de juliol.  RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat 29 de setembre.
   


Documentació per a l’admissió

El sol·licitant ha d’acreditar a la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat que els seus estudis previs donen accés per cursar un programa de doctorat segons la normativa vigent. Hi ha d’aportar la mateixa documentació obligatòria que se sol.licita en el moment de la matrícula (cal consultar la relació de documents en l'apartat 'Documentació per a la matrícula' de l'opció 'Matrícula' d'aquesta mateixa pàgina web). En l'apartat 'Requisits d'accés generals' també es poden consultar totes les vies d’accés al doctorat que la normativa vigent permet.
La documentació es pot aportar expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. Pel que fa a la documentació expedida en la resta d’idiomes, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions' d'aquest web. Tot i això, en el moment de l’admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matricula.

D’altra banda, si en el moment de sol·licitar l’admissió encara no s’està en possessió del títol o el certificat substitutori corresponent, perquè s’està acabant la titulació, cal indicar-ho en la mateixa sol·licitud i proposta d'admissió en l’apartat 'Dades acadèmiques' marcant l'opció 'Pendent de finalitzar'.

A banda de la documentació obligatòria precedent, aquest programa de doctorat sol·licita la documentació següent:


Documentació obligatòria:

 • Certificació o expedient acadèmic del Grau o de la Llicenciatura, amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
 • Certificació o expedient acadèmic del Màster/DEA, amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
 • Títol de Grau o Llicenciatura o DEA.
 • Títol de Màster (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
 • En el cas d’estudiants que no hagin realitzat la seva formació de grau o llicenciatura en espanyol o portuguès, acreditació de domini d’una de las dues llengües a nivell C2 del MECR o equivalent. Acreditació de domini de la llengua anglesa a nivell B2 del MECR o equivalent.
 • Esbós d’un projecte doctoral de recerca, en el marc d’una de les línies de recerca del Doctorat, seguint el format proposat al document adjunt (descarregueu el model aquí) (màxim 6 pàgines).
 • Curriculum vitae que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l’estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s’escau).
 • Carta de motivació (màxim 2 pàg.).
 • Una carta de referència (opcional)   

 


Més informació:

 

 

 

Biblioteques Web de les Biblioteques de la UAB

 

Màsters Oficials Màsters Oficials

 

Escola de Postgrau Web de l'Escola de Postgrau de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Despatx 313 i 311
C/ de la Vinya,Edifici I
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona


Ubicació google maps

41º 30' 0.34" N
2º 6' 15" E


Xarxes Socials

   


+34 93 581 15 45
web
Ubicació

d.publicomarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona