Assignatures en Graus i Māsters


Les assignatures que imaparteix el Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius són:

►: guies docents

Assignatura Grau/Màster
Arquitectura de Computadors i Perifèrics Telecomunicacions
Arquitectura Computadors Paralelos MSc. Informàtica 
Arquitectura de Computadores Informàtica 
Arquitecturas Avanzadas Informàtica 
Computació d'Altes Prestacions MSc Bioinformàtica
Computación de Altas Prestaciones Informàtica 
Core Bioinformatics MSc Bioinformàtica 
Estructura de Computadors Informàtica 
Fonaments d'Enginyeria Informàtica 
Fonaments d'Informàtica Informàtica 
Gestió de projectes Informàtica 
Gestión y Administración de Redes Informàtica 
Matemàtiques per a Big Data MSc. Modelització per a la C&E 
Microprocesadors i Perifèrics Informàtica 
Modelització y Simulació Aplic. MSc. Modelització per a la C&E 
Pràctiques en Empreses i Institucions MSc. Modelització per a la C&E 
Pràctiques en Empreses i Institucions Informàtica  
MSc Informàtica 
Programació Paral·lela  MSc. Modelització per a la C&E  
Recerca i Innovació MSc. Modelització per a la C&E 
Sistemes Parallels i Distribuïts de Còmput MSc. Informàtica 
Sistemas Distribuidos Informàtica 
Sistemas Operativos Empresa i Tecnologia 
Sistemas Operativos Informàtica 
Treball Fi de Grau Empresa i Tecnologia
Informàtica
Treball Final de Màster  MSc Modelització per a la C&E   
MSc. Informàtica  

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat