1. La tesi doctoral

La tesi doctoral és un treball original de recerca elaborat per la persona candidata a doctorar-se en qualsevol camp de coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar el doctorand o doctoranda per al treball autònom en l’àmbit de l’R+D+I i ha d’estar emmarcada en alguna de les línies de recerca que configuren el programa de doctorat.

2. Format de la tesi doctoral

2.1. La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d’una introducció al tema d’estudi, dels objectius que es pretenen assolir, d’una exposició de la recerca realitzada com a part fonamental, de la discussió dels resultats obtinguts, de les conclusions i de la bibliografia. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi doctoral pot contenir articles publicats inclosos tant a la part fonamental com en els annexos.

2.2. En la portada de la tesi s’ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol i el subtítol, si escau, l’autor, el director, el tutor acadèmic, el nom del programa de doctorat, el departament o institut de recerca, la universitat i l’any del dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d’un volum, s’ha d’indicar clarament el número del volum.

3. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral

La tesi doctoral s’ha de redactar i defensar en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el camp de les ciències socials.

4. Requeriments i procediments previstos al dipòsit de la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat

4.1. Abans de dipositar la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat, caldrà obtenir l’autorització de la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat (es reunirà el primer dimecres de cada mes)

4.2. Documentació que cal lliurar a la Secretaria del Departament per obtenir l’autorització de la Comissió

 • Imprès de dipòsit degudament emplenat.
 • Informe favorable del director de la tesi.
 • Informe favorable del tutor acadèmic, si escau.
 • Imprès de proposta de tribunal amb els cv dels membres externs
 • 1 exemplar de la tesi.
 • En cas de tesi convencional caldrà presentar un article publicat pel doctorand o doctoranda durant el període de formació doctoral o bé un certificat d’una revista que acrediti la seva acceptació per a una propera publicació.

5. Tesi per compendi de publicacions:

5.1. Format
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els apartats següents:

 • Una introducció en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la unitat temàtica de la tesi.
 • Un resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats.
 • Les conclusions finals.
 • Una còpia dels treballs ja publicats.

5.2. Requisits
Per poder presentar una tesi per compendi de publicacions, caldrà haver publicat un mínim de dos articles en els quals el doctorand o la doctoranda hi figuri com a primer signant. Un d’aquests ha d’estar publicat en una revista indexada al Journal of Citation Reports, en qualsevol de les seves dues edicions. Els treballs han d'haver estat publicats o acceptats per a la publicació, amb posterioritat al inici del Programa de Doctorat.

A tots els articles hi ha de constar la UAB a través de la filiació del director o del doctorand, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb l’expressió “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani de la Universitat Autònoma de Barcelona”.

5.3. Dipòsit
A banda de la documentació abans esmentada, la tesi per compendi requereix de la presentació de la següent documentació complementària:

 • Còpia de la primera pàgina dels articles -o dels certificats que acreditin la seva propera publicació- que conformaran la tesi doctoral.
 • Documents, si escau, on s’acrediti per escrit l’acceptació de tots els coautors doctors a què el doctorand presenti el treball com a tesi, així com la renúncia dels coautors no doctors a què el treball formi part d’altres tesis doctorals.

5.4. Altres disposicions
Cap dels coautors dels treballs que es presenten podrà formar part del tribunal de defensa de la tesi doctoral.

Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona