LA TESI DOCTORAL 

1. La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat per la persona candidata a doctorar-se en qualsevol camp de coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar el doctorand o doctoranda per al treball autònom en l’àmbit de l’R+D+I i ha d’estar emmarcada en alguna de les línies de recerca que configuren el programa de doctorat.

2. Format de la tesi doctoral

2.1. La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d’una introducció al tema d’estudi, dels objectius que es pretenen assolir, d’una exposició de la recerca realitzada com a part fonamental, de la discussió dels resultats obtinguts, de les conclusions i de la bibliografia. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi doctoral pot incloure resultats de recerca presentats en congressos o publicats en articles. Així mateix, pot incloure als annexos aquells articles o capítols de llibre publicats amb anterioritat.

2.2. En la portada de la tesi s’ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol i el subtítol, si escau, l’autor, el director, el tutor acadèmic, el nom del programa de doctorat, el departament o institut de recerca, la universitat i l’any del dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d’un volum, s’ha d’indicar clarament el número del volum.

3. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral

3.1. La tesi doctoral s’ha de redactar i defensar en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el camp de  les ciències socials.


4. Dipòsit tesi doctoral

El dipòsit de la tesi s'ha de fer de forma online a través de l'enllaç https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-online-prueba-piloto-1345791573660.html . En el moment del dipòsit hauràs de presentar a la secretaria del Departament una còpia en paper de la tesi amb la teva signatura i la del teu director/s i tutor  (originals) per a ser aprovada per la Comissió del Programa.

 A més i com a documentació específica del programa  caldrà pujar a l’aplicació de dipòsit la documentació següent:

•    CV dels membres del tribunal externs a la UAB (únic arxiu)
•    Document d’activitats del doctorand 
•    En el cas de tesi convencional caldrà presentar un article publicat pel doctorand o doctoranda durant el període de formació doctoral o bé un certificat d’una revista que acrediti la seva acceptació per a una propera publicació.  

En el cas de tesi per compendi de publicacions o  tesi amb articles 

•    Sol·licitud de presentació de la tesi com a compendi de publicacions 

•    Còpia de la primera pàgina dels articles -o dels certificats que acreditin la seva propera publicació- que conformaran la tesi doctoral.

•    Documents, si escau, on s’acrediti per escrit l’acceptació de tots els coautors doctors a què el doctorand presenti el treball com a tesi, així com la renúncia dels coautors no doctors  a què el treball formi part d’altres tesis doctorals.

Recorda que has de gravar el dipòsit com a màxim 10 dies abans de la data  en que tindrà lloc la Comissió Acadèmica del Programa que resoldrà el teu dipòsit i que incialment es reuneix el segon dimecres de cada mes (confirmar amb la secretaria del Departament)

Contacta con antelació amb  la secretaria del Programa  doc.psico.clinica@uab.cat per preparar la documentació de dipòsit


El Programa potencia la presentació de tesis per Compendi de Publicacions.

5. Tesis per  compendi de publicacions

5.1. Format
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els apartats següents:
-    Una introducció en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la unitat temàtica de la tesi.
-    Un resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats.
-    Les conclusions finals.
-    Una còpia dels treballs ja publicats.

5.2. Requisits
Per poder presentar una tesi per compendi de publicacions, caldrà haver publicat un mínim de dos articles en els quals el doctorand o la doctoranda hi figuri com a primer signant. Un d’aquests ha d’estar publicat en una revista indexada al Journal of Citation Reports, en qualsevol de les seves dues edicions. Els treballs han d'haver estat publicats o acceptats per a la publicació, amb posterioritat al inici del Programa de Doctorat.

A tots els articles hi ha de constar la UAB a través de la filiació del director o del doctorand, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb l’expressió “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani de la Universitat Autònoma de Barcelona”.
  

Nota Important:
La publicació de les tesis en xarxa és obligatòria. Per aquest motiu, els articles que formen part d'una tesi doctoral i no estiguin publicats en Open Access no poden ser inclosos físicament en la tesi per problemes de drets d'autor (copyright). Es pot incloure una part de la primera pàgina del treball o el doi, però no la publicació completa si l'editorial no ho ha autoritzat


TDR  i embargament de la tesi

D'acord amb el RD 99/2011, la publicació de la tesi al TDX és obligatòria per a totes les tesis dipositades a partir del 13/02/2012. No obstant això, s'ha habilitat un sistema per protegir la publicació posterior de la tesi en revistes d'àmbit científic o editorials. Si és el teu cas, pots sol·licitar, en el moment del dipòsit, l'embargament temporal de la tesi per un període d'entre 6 i 24 mesos segons les diferents casuístiques recollides en el document d'acceptació de digitalització de la tesi. Cal aportar un informe del director de la tesi justificant els motius de l'embargament.

5.3 Altres disposicions

Cap dels coautors dels treballs que es presenten podrà formar part del tribunal de defensa de la tesi doctoral.

Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona