Pla de recerca
 Document d'activitats 
Avaluació i seguiment
Els doctorands admesos han de dur a terme les activitats indicades a continuació durant els dos primers anys del Programa:

Obligatòries

Participació en seminaris interns de grups de recerca del departament

Els grups de recerca del programa de doctorat tenen reunions periòdiques per tal de desenvolupar la seva tasca investigadora. El doctorand hi haurà d'assistir i participar en aquelles tasques que se li adjudiquin. Cal assistir-hi un mínim de 50 hores

Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit del coneixement

Aquest programa de doctorat programa per a cada curs acadèmic un seguit de seminaris i conferències que són impartits per professorat convidat d'altres uiversitats o centres de recerca. Cal assistir-hi un mínim de 50 hores.

Optatives

Presentació de comunicació oral o escrita en congrés nacional o internacional 

Aquesta és una activitat ordinària en el món acadèmic. S’encoratja als doctorands a provar-se en aquesta mena de tasques.

Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica indexada

L’article ha de ser sobre un tema directament relacionat amb els objectius i contingut del pla de recerca presentat pel doctorand.

Assistència a working doctoral groups

Moltes organitzacions científiques organitzen periòdicament aquest tipus d’activitats. Aquesta activitat té més sentit durant els primers anys de doctorat.

Curs de competència lingüística per a la comunicació científica

Adient per a aquells doctorands que presentin deficiències en aquest aspecte de la tasca científica. 

Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca

Presentació del projecte de tesi en un seminari tipus taller en què diferents doctorands fan presentacions i discuteixen els projectes que presenten els altres. El doctorand, així, aprén a sintetitzar i a presentar en públic la seva recerca i, també, a debatre amb els assistents al seminari. 

Participació en l'elaboració d'un projecte de receca

Activitat especialment adient per a aquells doctorands integrats en un grup de recerca. Aquesta activitat representa un esforç de precisió conceptual, o de definició d'objectius de recerca i de formulació d'hipòtesis. 

Col·laboració en tasques docents

Aquesta anirà lligada a l’obtenció d’una beca en què això estigui previst. 

Participació en jornades "doctorals"

No està previst que s’organitzin des del mateix programa, però el doctorand pot participar en aquelles jornades doctorals que s’organitzin a qualsevol centre oficial.

Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca

Cada doctorand està assignat a un grup de recerca i com a tal assisteix a les reunions periòdiques que s'organitzen al si dels diferents equips d'investigació. Així mateix, podrà participar en aquelles activitats que involucrin a d’altres grups amb els que el seu hi col·labori. 
Participació en simposis de joves investigadors Optativa Algunes universitats i organitzacions científiques organitzen periòdicament aquest tipus d’activitats. Es fomenta que el doctorand pugui participar-hi sempre que sigui convenient.

Curs de gestió de projectes

No està previst organitzar-ne cap des del mateix programa, però el doctorand pot obtenir aprenentages significatius relatius a qüestions com ara la planificació i seguiment d’un projecte o el control de la producció i dels equips de recerca.

Curs o taller d'innovació docent

No està previst que se n'organitzin des del mateix programa de doctorat, però el doctorand pot participar en els cursos o tallers d’innovació docent d’àmbit universitari que s’organitzin a qualsevol centre oficial.

Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica

Alguns departaments universitaris i organitzacions científiques organitzen periòdicament aquest tipus d’activitats. Es fomenta que el doctorand pugui participar-hi sempre que sigui pertinent per a l’enfortiment metodològic de la tesi. 

Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats

Per tal de potenciar la qualitat científica de la tesi en curs, el director podrà proposar al doctorand una estada en un centre d’investigació on pugui trobar-se amb investigadors que tinguin interessos comuns.

Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona