Màsters oficials en els quals participa el departament


Màster Oficial - Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística

Presentació
El màster que es proposa aborda les problemàtiques de l'ensenyament-aprenentatge del francès llengua estrangera, el contacte de llengües, els processos de mediació lingüística i l'optimització de la comunicació exolingüe, àmbits en què el Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té un reconegut prestigi, no sols en l'àmbit nacional sinó també internacional.

La formació rebuda capacitarà l'estudiant per exercir com a professional de la mediació lingüística en FLE, camp que inclou com a part nuclear l'ensenyament però que el transcendeix i que requereix no sols un excel·lent coneixement de la llengua instrumental, sinó també sòlids referents culturals, referents que òbviament van més enllà de les fronteres de la França continental per endinsar-se en el que s'anomena la Francofonia, que s'estén pels cinc continents i té una implantació particularment destacada als nombrosos països africans on el francès és llengua cooficial destacada.

En la seva vessant investigadora, el Màster pretén formar futurs doctorands en llengua i cultura francesa, que podrien completar la seva formació, ja sigui mitjançant el mateix programa de doctorat en Llengües i Cultures Romàniques de la UAB, ja sigui en programes afins d'altres Universitats (europees o extraeuropees).

Coordinació:
Rossend Arqués

Presentation

Le Master proposé aborde les problématiques de l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère, le contact des langues, les processus de médiation linguistique et l’optimisation de la communicaction exolingue, domaines dans lesquels le Département de Philologie Française et Romane de l’Université Autonome de Barcelone (UAB) est reconnu non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan international.

La formation reçue permettra à l’étudiant de travailler en tant que professionnel de la médiation linguistique en FLE, domaine qui inclut l’enseignement mais qui va au-delà, requérant non seulement une parfaite connaissance de la langue instrumentale mais également de solides référents culturels, qui dépassent, bien sûr,  les frontières de l’Hexagone pour tenir compte de la Francophonie qui s’étend sur les cinq continents et qui est particulièrement active dans les pays africains où le français est une des langues officielles.

Pour ce qui concerne la recherche, le Master prétend former les futurs doctorants en langue et culture françaises qui peuvent compléter la formation soit à partir du programme de doctorat en Langues et Cultures Romanes de l’UAB, soit à partir de programmes similaires d’autres universités européennes voire même hors de l’espace européen.

Coordination:
Rossend Arqués


Más infornación aquí.

Altres màsters

El professorat del departament també imparteix docència als masters següents:

Màster d'estudis teatrals
Màster de literatura comparada 
Biblioteques La pàgina web de les Biblioteques de la UAB

 

Calendari acadèmic Calendari acadèmic

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filologia Francesa i Romànica
Edifici B (UAB)
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona
 
Horari d'atenció al públic:
Matins de dilluns a divendres, de 11:00 a 13:00h
Tardes de dilluns a dijous (excepte juliol), de 15:30 a 16:30h
 
Tel.: (+34) 93 581 14 10
Fax: (+34) 93 581 31 71
 

d.fil.francesaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona