Vés al contingut principal

El Centre d'Alt Rendiment (CAR)

El Centre d’Alt Rendiment és una entitat de dret públic de les regulades en el Capítol III de la Llei 4/85, de 29 de març, que va ser creat per la Llei 13/88, de 31 de desembre (DOGC 1088), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització. El CAR està adscrit a la Secretaria General de l’Esport, que té un conveni de col·laboració i finançament amb el Consejo Superior de Deportes.

El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat és un organisme de suport a l’esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Amb aquesta finalitat, el CAR disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral dels esportistes i fa que la societat sigui partícip dels coneixements generats per les seves activitats.

Per la seva proximitat a la UAB son nombrosos els/les esportistes que han compaginat la carrera universitària i esportiva estudiant a la UAB i entrenant al CAR.

Alt Rendiment Català  Serveis als esportistes  Visita virtual  RSC