Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Jornada de treball

Jornada de treball

Jornada de treball
 
1.    Calendari laboral
El calendari laboral es publica anualment a l’apartat de la Intranet “Relacions laborals/calendari laboral”. S’hi estableixen els dies laborables i festius , els períodes no laborables (Nadal, Setmana i Agost), els períodes de jornada intensiva i els dies que corresponen d’assumptes particulars.
 
2.    Gestió d’Horaris
 
La jornada laboral del PAS de la UAB és la que s’estableix en la normativa vigent aplicable, actualment a la Disposició Addicional 12.1 de la Llei  5/2012, de 20 de març, distribuïda, majoritàriament, en jornades laborals setmanals de 37,5 hores i en jornades laborals diàries de 7,5h. Els horaris de la UAB presenten algunes diferències segons el col·lectiu del PAS al qual es pertany:
 
PAS-Funcionari
PAS-Laboral


Saldo flexible

És el saldo resultant de la diferència entre les hores de presència i les hores teòriques de la jornada laboral.

No hi ha topall en l’arrossegament de saldo flexible intermensual positiu i s’estableix en 30 hores el màxim d’arrossegament mensual negatiu.

L’1 d’octubre de cada any es durà a terme un control de saldo negatiu amb l’objectiu que aquesta situació quedi regularitzada a 31 de desembre i no superi el saldo de 10 hores negatives.
 
 
Consulta de la Gestió d’Horaris

Des de la intranet, amb la identificació del NIU i el password, podreu accedir a la consulta de totes les dades de GH: moviments realitzats, anomalies que resten pendents de justificar, vacances i dies d’assumptes particulars gaudits, saldo flexible de què es disposa, incidències justificades i hores acordades.

El responsable descentralitzat de la Gestió horària del vostre àmbit ha de resoldre les vostres consultes respecte aquest tema.
 
PERMISOS I LLICÈNCIES (accés a la intranet)

Incapacitat Temporal per accident de treball
Incapacitat Temporal per malaltia comuna
Permís per maternitat
Permís per naixement, adopció i acolliment
Permís per adopció internacional
Permís per paternitat
Permís de lactància
Permís per a tràmits d’adopció o acolliment
Permís sense retribució per atendre un familiar fins al segon grau
Absència per motius de salut
Permís per visita al metge
Permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i tractaments de fertilitat
Permís per urgència hospitalària o intervenció ambulatòria pròpies
Permís per revisió anual al Servei Assistencial de Salut
Permís d’assistència a serveis mèdics com a acompanyant d’un familiar dependent de primer grau de consanguinitat o afinitat
Permís per malaltia greu d’un familiar de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per atenció a fills discapacitats
Permís per defunció d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per matrimoni o parella de fet
Permís per matrimoni de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per trasllat de domicili habitual
Permís per assumptes propis (sense retribució)
Permís per deures inexcusables de caràcter públic o personal
Permís per a concursar en proves de l'Àrea de PAS
Assistència a reunions sindicals
Hores d’assumptes particulars
Permís per a concursar en exàmens finals i/o parcials alliberadors de matèria en centres oficials
Permís per risc de mobilitat
 
REDUCCIONS DE JORNADA

Compactació de reducció de jornada per cura d'un fill:
Possibilitat de compactar durant el primer any  d'un fill  la reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions. Això suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.
Reducció de jornada per cura d'un fill menor 6 anys:
Reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions fins els 6 anys de l'infant.
Reducció de jornada per cura d'un fill menor 12 anys:
Reducció d'un terç, la meitat o 1/7 de la jornada de treball amb la reducció corresponent de les retribucions fins els 12 anys de l'infant.
Reducció de jornada per interés particular:
Reducció d'un terç, la meitat, 1/7 part de la jornada o 0:30h diàries, amb la reducció corresponent de les retribucions. La durada mínima d'aquest tipus de reducció serà de 3 mesos i màxima d'1 any.
Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda del treballador:
Reducció equivalent al temps dedicat a rebre tractament en centres públics o privats amb el 100% de la retribució.
Reducció de jornada per cura d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no faci cap activitat retribuïda sempre que se'n tingui la guarda legal:
Reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions.
Reducció de jornada per tenir a càrrec un familiar, fins al 2n grau, amb incapacitat o disminució reconeguda superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial:
Reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions.
Reducció de jornada per cura d'un familiar amb una discapacitat inferior al 65%:
Reducció de la jornada de treball amb la reducció corresponent de les retribucions.
Reducció de jornada per l'hospitalització d'un fill prematur (a continuació del part):
Tres hores diàries de reducció retribuïdes, més dues hores diàries amb la reducció proporcional de la retribució.
Reducció de jornada per cura de familiar de 1r grau (malaltia molt greu):
Reducció a partir del 50% de la jornada. Màxim un mes retribuït.
Reducció de jornada per cura de menors amb malaltia molt greu:
Reducció de jornada retribuïda d'almenys la meitat de la durada d'aquesta. Els supòsits i àmbit d'aplicació d'aquesta reducció estan regulats en el RD 1148/2011 pel que fa al personal laborali i a l'article 49.e de l'EBEP pel que fa al personal funcionari.
 
 
EXCEDÈNCIES

Voluntària per tenir cura d'un fill o filla:
Durada màxima de tres anys, a comptar des de la data del naixement o de la sentència o de la resolució judicial en el cas d'acolliment o d'adopció. Computa als efectes de reconeixement de triennis i comporta dret a la reserva del lloc de treball.
Voluntària per tenir cura de familiars:
Per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb la condició de que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Per un mínim de 3 mesos i un màxim de 3 anys. Computa als efectes de reconeixement de triennis i comporta dret a la reserva del lloc de treball.
Voluntària per al manteniment de la convivència:
Per una durada mínima de 2 anys i màxima de 15 anys, si el cònjuge o la parella ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable. No computa als efectes de triennis ni comporta la reserva de la destinació.
Voluntària sense reserva del lloc de treball:
El personal funcionari que hagi complert un mínim de 5 anysde servei efectiu immediatament anteriors, podrà sol·licitar una excedència voluntària per un període no inferior a 2 anys. En el cas del personal laboral cal tenir una antiguitat a la universitat d’1 any i té una durada màxima de 15 anys.  La concessió d’aquesta excedència quedarà subordinada a les necessitats de servei degudament motivades. No computa a efectes d’antiguitat ni drets passius i  no comporta la reserva de la destinació.
Voluntària amb reserva del lloc de treball:
Durant els 3 primers anys de l'entrada en vigor de la llei 5/2012 del 20 de març, es podrà gaudir d'un període d'excedència voluntària d'una durada mínima d'1 any i màxima de 3 durant el qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal.
Voluntària per violència de gènere:
La persona víctima de violència de gènere que es vegi obligada a deixar el seu lloc de treball pot demanar la suspensió del contracte. La durada màxima inicial no podrà excedir de 6 mesos, però es podrà prorrogar per períodes de 3 mesos, amb un màxim de 18 mesos.


És el saldo resultant de la diferència entre les hores de presència i les hores teòriques de la jornada laboral.

No hi ha topall en l’arrossegament de saldo flexible intermensual positiu i s’estableix en 30 hores el màxim d’arrossegament mensual negatiu.

L’1 d’octubre de cada any es durà a terme un control de saldo negatiu amb l’objectiu que aquesta situació quedi regularitzada a 31 de desembre i no superi el saldo de 10 hores negatives.

Des de la intranet, amb la identificació del NIU i el password, podreu accedir a la consulta de totes les dades de GH: moviments realitzats, anomalies que resten pendents de justificar, vacances i dies d’assumptes particulars gaudits, saldo flexible de què es disposa, incidències justificades i hores acordades.

El responsable descentralitzat de la Gestió horària del vostre àmbit ha de resoldre les vostres consultes respecte aquest tema.

Incapacitat Temporal per accident de treball
Incapacitat Temporal per malaltia comuna
Permís per maternitat
Permís per naixement, adopció i acolliment
Permís per adopció internacional
Permís per paternitat
Permís de lactància
Permís per a tràmits d’adopció o acolliment
Permís sense retribució per atendre un familiar fins al segon grau
Absència per motius de salut
Permís per visita al metge
Permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i tractaments de fertilitat
Permís per urgència hospitalària o intervenció ambulatòria pròpies
Permís per revisió anual al Servei Assistencial de Salut
Permís d’assistència a serveis mèdics com a acompanyant d’un familiar dependent de primer grau de consanguinitat o afinitat
Permís per malaltia greu d’un familiar de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per atenció a fills discapacitats
Permís per defunció d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per matrimoni o parella de fet
Permís per matrimoni de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per trasllat de domicili habitual
Permís per assumptes propis (sense retribució)
Permís per deures inexcusables de caràcter públic o personal
Permís per a concursar en proves de l'Àrea de PAS
Assistència a reunions sindicals
Hores d’assumptes particulars
Permís per a concursar en exàmens finals i/o parcials alliberadors de matèria en centres oficials
Permís per risc de mobilitat

Compactació de reducció de jornada per cura d'un fill:
Possibilitat de compactar durant el primer any  d'un fill  la reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions. Això suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.
Reducció de jornada per cura d'un fill menor 6 anys:
Reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions fins els 6 anys de l'infant.
Reducció de jornada per cura d'un fill menor 12 anys:
Reducció d'un terç, la meitat o 1/7 de la jornada de treball amb la reducció corresponent de les retribucions fins els 12 anys de l'infant.
Reducció de jornada per interés particular:
Reducció d'un terç, la meitat, 1/7 part de la jornada o 0:30h diàries, amb la reducció corresponent de les retribucions. La durada mínima d'aquest tipus de reducció serà de 3 mesos i màxima d'1 any.
Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda del treballador:
Reducció equivalent al temps dedicat a rebre tractament en centres públics o privats amb el 100% de la retribució.
Reducció de jornada per cura d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no faci cap activitat retribuïda sempre que se'n tingui la guarda legal:
Reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions.
Reducció de jornada per tenir a càrrec un familiar, fins al 2n grau, amb incapacitat o disminució reconeguda superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial:
Reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb dret al 80% i el 60% de les retribucions.
Reducció de jornada per cura d'un familiar amb una discapacitat inferior al 65%:
Reducció de la jornada de treball amb la reducció corresponent de les retribucions.
Reducció de jornada per l'hospitalització d'un fill prematur (a continuació del part):
Tres hores diàries de reducció retribuïdes, més dues hores diàries amb la reducció proporcional de la retribució.
Reducció de jornada per cura de familiar de 1r grau (malaltia molt greu):
Reducció a partir del 50% de la jornada. Màxim un mes retribuït.
Reducció de jornada per cura de menors amb malaltia molt greu:
Reducció de jornada retribuïda d'almenys la meitat de la durada d'aquesta. Els supòsits i àmbit d'aplicació d'aquesta reducció estan regulats en el RD 1148/2011 pel que fa al personal laborali i a l'article 49.e de l'EBEP pel que fa al personal funcionari

Voluntària per tenir cura d'un fill o filla:
Durada màxima de tres anys, a comptar des de la data del naixement o de la sentència o de la resolució judicial en el cas d'acolliment o d'adopció. Computa als efectes de reconeixement de triennis i comporta dret a la reserva del lloc de treball.
Voluntària per tenir cura de familiars:
Per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb la condició de que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Per un mínim de 3 mesos i un màxim de 3 anys. Computa als efectes de reconeixement de triennis i comporta dret a la reserva del lloc de treball.
Voluntària per al manteniment de la convivència:
Per una durada mínima de 2 anys i màxima de 15 anys, si el cònjuge o la parella ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable. No computa als efectes de triennis ni comporta la reserva de la destinació.
Voluntària sense reserva del lloc de treball:
El personal funcionari que hagi complert un mínim de 5 anysde servei efectiu immediatament anteriors, podrà sol·licitar una excedència voluntària per un període no inferior a 2 anys. En el cas del personal laboral cal tenir una antiguitat a la universitat d’1 any i té una durada màxima de 15 anys.  La concessió d’aquesta excedència quedarà subordinada a les necessitats de servei degudament motivades. No computa a efectes d’antiguitat ni drets passius i  no comporta la reserva de la destinació.
Voluntària amb reserva del lloc de treball:
Durant els 3 primers anys de l'entrada en vigor de la llei 5/2012 del 20 de març, es podrà gaudir d'un període d'excedència voluntària d'una durada mínima d'1 any i màxima de 3 durant el qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal.
Voluntària per violència de gènere:
La persona víctima de violència de gènere que es vegi obligada a deixar el seu lloc de treball pot demanar la suspensió del contracte. La durada màxima inicial no podrà excedir de 6 mesos, però es podrà prorrogar per períodes de 3 mesos, amb un màxim de 18 mesos.