Projecte H2020

L'Horizon 2020 és el successor del Setè Programa Marc, té una vigència de set anys, des del 2014 al 2020 i compta amb una dotació econòmica total de 77.026 M €.

Horizon 2020 suposa un canvi important en el plantejament i el desenvolupament de la recerca innovadora europea, ja que pretén integrar totes les fases de la generació del coneixement, des de la investigació bàsica fins a les activitats més properes al mercat a través de projectes innovadors.

El nou programa pretén abordar els reptes socials, ajudant a tancar la bretxa entre la recerca i el mercat, amb actuacions que promoguin el recolzament a les empreses innovadores per al desenvolupament dels seus avenços tecnològics en productes viables amb potencial comercial real. Aquest enfocament d'mpuls inclourà la creació d'associacions entre el sector privat i els estats membres per obtenir els recursos necessaris.

En particular, l’ Horizon 2020 s’estructura en tres pilars fonamentals:

Ciència excel•lent

Pretén elevar el nivell d’excel•lència en la ciència bàsica europea fomentant la seva competitivitat a llarg termini i a nivell global. En aquest pilar es troben els projectes del European Research Council, les accions Marie S. Curie, el programa Future and emerging Technoligies (FET) i les accions d’infraestructures.

Lideratge industrial

El seu objectiu és accelerar el desenvolupament de tecnologies innovadores i la seva transferència al mercat, posant un especial èmfasi en la participació de les PIMES.

S’estructura en tres programes: tecnologies facilitadores, accés a finançament de risc i accions dirigides a PIMES.

Reptes socials

Aquest component del H2020 està plantejat per donar resposta als reptes de la societat i a les prioritats polítiques de la Unió Europea.

S’estructura en 7 reptes socials

Dins de l’Horizon 2020, s’integra el Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) i l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT).