Les accions de millora

El sistema de gestió de qualitat de l’Àmbit de Recerca proporciona els mètodes i els criteris de seguiment, mesura, anàlisi i millora per demostrar la conformitat dels serveis als requisits aplicables i millorar-ne contínuament l'eficàcia.
La metodologia emprada inclou:

  • L’anàlisi de riscos i d’indicadors per avaluar l’acompliment dels processos
  • Les auditories internes i externes
  • La revisió del sistema per la direcció
  • El sistema de recopilació i anàlisi de les incidències i no-conformitats
  • El seguiment  de la implantació dels plans d’accions correctives i de millora
  • L’avaluació de la satisfacció interna i dels usuaris. Un factor molt important per nosaltres és conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i recollir-ne qualsevol agraïment, suggeriment o queixa. Per això la UAB posa a disposició un canal per expressar la vostra opinió sobre els serveis de l’Àmbit de Recerca rebuts
Els resultats de totes aquestes anàlisis es fan servir per detectar les oportunitats de millora del sistema.