Les accions de millora

El sistema de gestió de qualitat de l’Àmbit de Recerca proporciona els mètodes i els criteris de seguiment, mesura, anàlisi i millora per demostrar la conformitat dels serveis als requisits aplicables i millorar-ne contínuament l'eficàcia.
La metodologia emprada inclou:

  • L’anàlisi de riscos i d’indicadors per avaluar l’acompliment dels processos
  • Les auditories internes i externes
  • La revisió del sistema per la direcció
  • El sistema de recopilació i anàlisi de les incidències i no-conformitats
  • El seguiment  de la implantació dels plans d’accions correctives i de millora
  • L’avaluació de la satisfacció interna i dels usuaris. Un factor molt important per nosaltres és conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i recollir-ne qualsevol agraïment, suggeriment o queixa. Per això posem a disposició un full perquè expresseu la vostra opinió sobre els serveis de l’Àmbit de Recerca rebuts i, almenys un cop a l’any, fem una enquesta de satisfacció als usuaris i una altra al personal propi
Els resultats de totes aquestes anàlisis es fan servir per detectar les oportunitats de millora del sistema.