La prestació dels serveis

L’Àmbit de Recerca planifica i desenvolupa els processos necessaris per dur a terme els seus serveis. En la documentació dels processos està definida la manera com:

 • Es recullen les necessitats del sol·licitant d'un servei
 • Es fa la planificació
 • Es duen a terme les activitats (incloent-hi les de seguiment i els criteris d’acceptació)
 • Es presenten els resultats
 • Es mesuren i s'analitzen els indicadors
 • Es preserva la documentació i els registres necessaris
A través del web de recerca de la UAB informem a les parts interessades dels serveis que proporcionem i les principals característiques que tenen, així com de les vies per posar-se en contacte amb nosaltres i dels procediments per iniciar una sol·licitud.

A través de les nostres unitats, fem reunions amb les parts interessades per tal de conèixer-ne els requisits i les mantenim informades, mitjançant els diversos canals de comunicació (reunions, pàgina web i llistes de correu electrònic), de les actuacions dutes a terme, dels nous serveis i de les millores, a més de coordinar-nos amb altres àmbits de la UAB.

Verifiquem que es compleixin els requisits dels serveis tal com estigui especificat en cadascun dels documents del sistema de qualitat que apliquin, i disposem d'eines per a la comunicació amb les parts interessades:
 • Disposem de personal qualificat per oferir informació sobre els processos i els serveis i per respondre consultes tècniques i de gestió
 • Disposem de sistemes per recollir l'opinió de les parts interessades, incloent-hi les queixes
Per a consultes de tipus general o específiques podeu contactar directament amb els responsables consultant el directori del personal de recerca.

L’Àmbit de Recerca planifica i porta a terme la prestació del servei sota condicions controlades. Aquestes condicions inclouen:
 • Que hi hagi disponibles els documents del sistema de qualitat, documents de referència i qualsevol altre document necessari per portar a terme les tasques que s'han de fer
 • Que es disposi de l’equipament i les eines (com ara bases de dades) necessaris i adequats
 • Que es facin les tasques de control de les activitats portades a terme, incloent-hi la revisió sistemàtica de les dades i els resultats dels processos
 • Que un cop verificat el resultat final del servei, aquest es lliura a la part interessada.

Els serveis (informes, expedients, etc.) estan convenientment identificats per garantir-ne la traçabilitat i, així poder recuperar les informacions bàsiques del servei. Per tal de garantir la preservació dels resultats dels serveis es disposa d’arxius (tant en paper com electrònics) convenientment habilitats.