El tractament de la informació

L’Àmbit de Recerca ha establert i manté al dia el sistema de qualitat, i en millora contínuament l'eficàcia, d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001. El mapa de processos defineix els processos que es fan en l’Àmbit de Recerca, així com la seva seqüència i interacció.

Tots aquests processos, els seus subprocessos, així com la mesura del grau d'acompliment, els serveis resultants i els documents de suport, es mantenen documentats, vigents i accessibles.

La gestió de la informació documentada és un procés important dins el sistema de gestió de qualitat i està integrat dins el sistema de gestió dels documents i dels arxius de la UAB, definit per l'Arxiu General i Registre.

Aquest procés de gestió de la informació documentada garanteix:

  • La gestió de l’aprovació i l'emissió de la documentació
  • La revisió, la modificació i l'aprovació dels documents actualitzats
  • La gestió de la distribució i l'accessibilitat de la documentació
  • El control de la llegibilitat i la identificació de la informació documentada
  • L'emmagatzematge, la protecció i la recuperació de la informació
  • El temps de retenció i la disposició de la informació
  • El control, la identificació i la distribució de la documentació externa
  • La gestió de la documentació obsoleta