El lideratge de les persones

El lideratge i les persones

El vicegerent de Recerca és responsable de l'Àmbit de Recerca i, com a tal, promou que tot el personal assumeixi el lideratge dins el seu àmbit de responsabilitat:

  • Definint i comunicant l'estratègia per al seu àmbit
  • Impulsant la participació activa de totes les persones i el treball en equip
  • Desenvolupant la política i els objectius de qualitat
  • Fomentant la formació continuada (interna i externa)
  • Promovent la comunicació interna, la realització de reunions de seguiment dels projectes i la revisió del sistema
  • Reconeixent els èxits individuals i col·lectius
  • Establint uns canals de comunicació efectius
L'organització i les responsabilitats dins de l'Àmbit de Recerca es descriuen mitjançant l'organigrama, en el qual s'assenyalen les relacions jeràrquiques i funcionals que hi ha entre els diferents elements. Les principals competències i responsabilitats dels elements d'aquest organigrama també estan ben definides.

L’Àmbit de Recerca entén el personal com la peça clau del sistema de gestió de la qualitat. Les persones que desenvolupen responsabilitats n'assumeixen el lideratge i són competents sobre la base de l’educació que han rebut, la formació, les habilitats pràctiques i l’experiència adquirida. L’Àmbit de Recerca té establert un procés continu destinat a la formació (que s'inicia en el pla d'acollida), a l'actualització i al perfeccionament del seu personal.