Implementació


El programa H2020 s’implementa mitjançant l’ús de diferents instruments. Aquests instruments són diferents tipus d’accions competitives per participar en l’Horitzó 2020. Cada instrument proporciona una base del tipus d’activitats a cobrir, el tipus i el mínim de participants esperats, el percentatge de finançament que es rebrà sobre el cost total de les accions, etc.

A la vegada, cada convocatòria inclosa en els diferents programes de treball defineix l’instrument a utilitzar i també pot especificar condicions complementaries als mateixos.
 
Els principals instruments dins de l’horitzó 2020 son:
 

  • RIA (Acció d’Investigació i Innovació): Aquest instrument finança projectes de recerca i innovació col·laborativa amb abast en desafiaments clarament definits per l'objectiu de nous coneixements o tecnologies. Impliquen la participació de 3 o més persones jurídiques de 3 o més membres estats de la UE. És un instrument bassat en actual costs.

  • IA (Acció d'innovació): Aquest instrument finança projectes d'innovació en col·laboració (creació de prototips, assajos, demostració de pilotatge) per a processos, serveis o productes nous o millorats. Impliquen la participació de 3 o més persones jurídiques de 3 o més membres estats de la UE. És un instrument bassat en actual costs.

  • CSA (Coordinació i accions de suport): Són accions que financen projectes per coordinar, donar suport i posar en xarxa activitats de projectes, programes i polítiques. Impliquen més d’una entitat legal.

  • ERC (Starting, Consolidator, Advanced i Synergy Grants): Donen suport a investigadors/es excel·lents per a la recerca innovadora i d’alt risc. Es requereix d’un investigador/a principal que dirigeixi el projecte d’excel·lència i d’una entitat legal com a institució d’acollida.

  • ERA-NET: Es basen en projectes on els països implicats participen en el finançament transnacional de la recerca. Requereix de 2 o més entitats legals dels països participants. Estàn basades en actual costs.

  • SME (Instrument PYME): Instrument de recerca i innovació en 3 fases per a les pimes. Requereix d'una o més pime d'algun estat membre i es regeix per actual costs.

  • FTI (Fast Track to Innovation): Són plans de finançament per a productes, serveis o processos innovadors, millorats o nous. Requereix de 5 o més persones jurídiques de 5 països membres diferents. Utilitza actual costs.

  • PCP (Adquisicions pre-comercials): Representen compradors del sector públic tecnològicament exigents, l’objectiu dels quals és estimular la recerca, el desenvolupament i la validació de solucions innovadores en àrees d’interès públic, productes o serveis innovadors. És un instrument a dos fases (preparació i execució), i estan implicats 3 o més compradors públics dels països membres de la UE. Utilitza actual costs.

  • PPI (Compres Públiques de Innovació): Són grups de compradors que comparteixen els riscs com a adoptants de productes o de serveis innovadors per a ser escalats a les etapes comercials. Com les PCP, es tracta d’un instrument a dos fases (preparació i execució), i estan implicats 3 o més compradors públics dels paisos membres de la UE. Utilitza actual costs.