Com participar


Qualsevol empresa, universitat, centre d’investigació o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'R+D+I, el contingut del qual s’adapti a les línies i prioritats establertes per algun dels pilars d’Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d’aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci, els quals han d’estar constituïts per almenys tres entitats jurídiques independents i cada una d’elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea o Estat associat diferent.

Tot i així, existeixen algunes excepcions com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu d’Investigació (ERC), les acciones de coordinació i suport (CSA) i les accions Marie S. Curie, en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual. En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les mencionades, depenent de la naturalesa i objectius de l’acció a desenvolupar.

El consorci haurà d’assignar a un dels seus membres per a que actuï com a coordinador, el qual serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea. De forma genèrica , H2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreix fins el 100% de les despeses elegibles del projecte (despeses elegibles més un 25% en concepte de despeses indirectes).

En el cas de les accions d’innovació (IA) i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% de les despeses elegibles, amb excepció del cas de les entitats sense ànim de lucre en les quals el percentatge es mantindrà en el 100%.

Per a sol·licitar finançament per a qualsevol projecte d'R+D+I és necessari presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els que s’indiquen els terminis i formes de presentació, es publiquen en el portal del participant, a través del qual s’accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

Finalment volem recordar-vos que l'Oficina de Projectes Internacionals de la UAB disposa d’un servei de suport especialitzat per àrees temàtiques, l’objectiu del qual es ajudar-vos en l’obtenció d’aquests tipus de projectes.