Carta de Serveis


L’Oficina de Projectes Internacionals (OPI) dóna suport a l’activitat d’investigació i transferència de coneixements i de cooperació educativa i acadèmica internacional de la UAB. La missió de l’OPI és fomentar la participació dels investigadors i investigadores de la UAB en projectes de recerca i educatius europeus i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud com per a la gestió dels mateixos.

Concretament, l'OPI ofereix aquests serveis:

 • Identificació d’oportunitats de finançament i de grups de recerca i professorat de la UAB que encaixin en les diferents convocatòries, així com identificació de potencials candidats per a convocatòries específiques.

 • Difusió de convocatòries. La difusió es porta a terme a través de diferents canals: publicació al Portal de Beques i Ajuts, Mailing "Recerca Respon" en funció dels àmbits de coneixement i enviament personalitzat segons temàtica.

 • Organització de jornades informatives i altres accions de suport als investigadors, com ara cursos o tallers sobre diferents aspectes relacionats amb la preparació i gestió de projectes.

 • Assessorament en la preparació de propostes, que inclou tant els aspectes legals administratius i econòmics com els aspectes cientificotècnics.

 • Suport durant la negociació de la proposta amb l’entitat finançadora.

 • Formalització de l’inici del projecte. Inclou la tramitació del centre de cost i la reunió informativa d'inici de projecte a quatre bandes: OPI , Àrea d’Economia, Gestió Departamental i IP del projecte.

 • Gestió de canvis relatius al projecte en cas que generin addendes o bé quan aquests afectin les condicions del contracte (durada, pressupost, socis,...).

 • Assistència a jornades i tasques de lobby segons àmbits de coneixements, reunions amb responsables dels programes i representació dels investigadors i investigadores en reunions i xarxes quan s’escaigui.

 • Promoció i participació en l’execució de projectes de dimensió institucional. El desenvolupament de les funcions pròpies de la Universitat en una perspectiva internacional fa apropiat la participació de la UAB en projectes destinats a la millora conjunta d’aspectes de la gestió universitària amb altres institucions universitàries i de recerca internacionals.

 • Gestió de projectes: Supervisió de l’execució de la despesa del projecte, seguiment econòmic del progrés del projecte i elaborar informes de situació, suport personalitzat a l’IP, suport en la preparació de documentació per auditories i justificacions, seguiment de fites i objectius del projecte, suport i assessorament als nous membres de l’equip, suport i assessorament als investigadors convidats, suport en l’organització de workshops i congressos.

 • Gestió econòmica dels projectes: gestió de bestretes, dels traspassos de despeses entre centres de cost, previsió de les prorrogues de nòmines i execució de la reserva corresponent, suport en l’elaboració de les timesheets, gestió dels càrrecs interns dels serveis UAB, gestió de comandes, gestió de les convocatòries de personal de nous membres, gestió de la contractació de nou personal, gestió de viatges de l’equip investigador, gestió de la reparació i reposició de material científic, gestió d’estades breus d’investigadors convidats, manteniment de les dades de personal del projecte a FÈNIX, gestió de l’entrada i sortida de documentació, gestió de convocatòries d’ajuts.