UAB check-list

Durant el 2016 es va crear un grup de treball específic per treballar el procés OTM-R a la UAB. Tot i que l'aplicació de la política en OTM-R no és obligatòria actualment, la UAB ha dut a terme una revisió inicial del sistema actual. Utilitzant la llista de control proporcionada per Euraxess, com una eina d'autoavaluació, s'ha elaborat un document que defineix l’estat de les pràctiques actuals i possibles accions de millora.

UAB Check list