Recerca

Adscripcions o desadscripcions dels investigadors a Instituts, Centres d'Estudis i Recerca o Grups de Recerca Singulars

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ
Tramitació de la notificicació de l'adscripció o desadscripció de personal investigador a un Grup de Recerca Singular de la UAB.
La comunicació l'ha de presentar el o la coordinadora del grup.

SOL·LICITUD
Per a notificar l'adscripció o desadscripció a un Grup de Recerca Singular de la UAB ompliu el formulari electrònic de Notificació d'adscripció o desadscripció a un Grup de Recerca

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Dades (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: agr.gestio.dades@uab.cat
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud d'adscripció (alta) a un Centre de Recerca o Institut de la UAB, de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'adscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 

Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER

Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de modificació del percentatge d'adscripció a un Centre de Recerca o Institut de la UAB, de personal docent i investigador de la UAB. 
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de modificació
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 
Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER
Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: agr.gestio.recursos@uab.cat 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de desadscripció d'un Centre de Recerca o Institut de la UAB, de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa de desadscripció a un Institut/CER.
La sol·licitud la pot presentar la persona interessada (personal docent i investigador), la direcció del departament, de l'Institut universitari d'investigació o del centre de recerca.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de baixa
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la  web de la seu electrònica

Segon. Cal que presenteu aquesta sol·licitud al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic:  agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud d'adscripció (alta) a un Centre d'Estudis i de Recerca o Institut amb personalitat jurídica pròpia (Ens Vinculats), de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER amb personalitat jurídica pròpia.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'adscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 

Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER

Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.

Paral·lelament des de l'Àmbit de Recerca es procedirà a la gestió del conveni institucional o addenda corresponent, entre la UAB i l'Ens Vinculat.

RESPONSABLE I CONTACTE
Àrea de Gestió de la Recerca
Telèfon: 93 581 3732
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de modificació de l'adscripció a un Centre d'Estudis i de Recerca o Institut amb personalitat jurídica pròpia (Ens Vinculats), de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER amb personalitat jurídica pròpia.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de modificació de l'adscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 

Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER

Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.

Paral·lelament des de l'Àmbit de Recerca es procedirà a la gestió de l'addenda al conveni institucional corresponent, entre la UAB i l'Ens Vinculat.

RESPONSABLE I CONTACTE
Àrea de Gestió de la Recerca
Telèfon: 93 581 3732
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de desadscripció a un Centre d'Estudis i de Recerca o Institut amb personalitat jurídica pròpia (Ens Vinculats), de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER amb personalitat jurídica pròpia.
La sol·licitud la pot presentar la persona interessada (personal docent i investigador), la direcció del departament, de l'Institut universitari d'investigació o del centre de recerca.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de desadscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. Aquest document cal que el presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.

Paral·lelament des de l'Àmbit de Recerca es procedirà a la gestió de la rescissió del conveni institucional o l'addenda corresponent, entre la UAB i l'Ens vinculat.

RESPONSABLE I CONTACTE
Àrea de Gestió de la Recerca
Telèfon: 93 581 3732
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat