Acció Estratègica en Salut AES 2021: Projectes Programació Conjunta Internacional (termini 2 segons projecte)

Estado

Oberta

Área gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entidad convocante

No aplica

Programa

2PE_Acción Estratégica en Salud (17-20)

Área temática

No aplica

Tipo de ayuda

ISC_Projectes del Instituto Salud Carlos III

Destinatarios

  • Postdoctoral (POS)
  • Investigadors/es (INV)
  • PDI (PDI)

Descripción

En el caso de Proyectos de Programación Conjunta Internacional solo podrán presentar la solicitud y documentación correspondiente aquellos que hayan concurrido a alguna de las convocatorias relacionadas en el Anexo 1 y hayan tenido una evaluación favorable que les haga ser susceptibles de recibir financiación.

Este plazo de Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las convocatorias trasnacionales: ERA-Net cofundon Traslational CancerResearch (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine(ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS),The Network of European Fundingfor Neuroscience Research (NEURON), ERA-Net for the Futureand Emerging Technologies Flagships (FLAG- ERA), ERA-Net Cofund to support theJoint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European JointProgram cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative "AHealthy Diet for Healthy Life" (JPI HDHL), European Network fortranslational collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), eInterest Group of the European Union and Community of Latin American andCaribbean countries (EU-CELAC IG)

El plazo ordinario de ejecución de los proyectos será de tres años, salvo lo indicado en las regulaciones de las convocatorias Internacionales correspondientes relacionadas en el Anexo 1.

Los conceptos subvencionables serán los contemplados en el artículo 80, además de gastos de coordinación y, si la convocatoria transnacional correspondiente así lo contempla, de formación.

El termini de presentació de peticions s'inicia el dia 18 d'octubre de 2021 i finalitza el dia 12 de novembre de 2021 a les 15 hores  (el termini intern de presentació de les peticions en la UAB,  via la seu electrònica de la UAB https://seuelectronica.uab.cat/ és el dia 8 de novembre de 2021 a les 14 hores)


Requisits:
Les propostes han de formar part d'un projecte transnacional proposat per ser finançat. Les actuacions subvencionade seràn executades per equips d'investigació espanyols dirigits per un investigador principal, que serà el responsable del desenvolupament de la proposta espanyola dins del consorci del projecte transnacional en el que s'incriu. IP ha de tenir relació funcionarial o contractual amb el centre com a mínim durant tot el periode entre el termini de presentació de peticions i la resolució definitiva de concessió. Veure article 89 d'incompatibilitats. 

 

Recordeu que no poden constar en l’equip d’investigació professors/es amb categoria associats  no mèdics, ni personal tècnic de Suport a la recerca que no disposi de l’acreditació d’activitats de recerca,  i que tots els membres de l’equip d’investigació que estiguin vinculats a una entitat distinta de la nostra UAB  hauran d’aportar a l’IP del projecte l’autorització de participació i de vinculació per part de la seva  institució.  La nostra Àrea de Gestió de la Recerca haurà de disposar obligatòriament i dins del termini intern d’aquests documents i signatures per a que la petició pugui ser tramitada en termini pel  nostre Representant legal.

Bases de la convocatoria

Consultar bases

Web con más información

Consultar web

Fecha de publicación

31/12/2020

Fecha de inicio de solicitudes

18/10/2021

Fecha de presentación en la UAB

08/11/2021

Fecha de fin de solicitudes en el Organismo convocante

12/11/2021

Fecha de resolución prevista

12/05/2022

Resolución

No aplica