Jaciment de l'Aubert

El jaciment de l’Aubert


El jaciment de l’Aubert es localitza uns 100 metres al sud de l'actual mas de l’Aubert, a tocar del riu Fluvià. Els treballs d'excavació, en curs des de l’any 2008, han permès documentar un jaciment molt interessant que es presenta com un assentament rural dedicat a la producció agropecuària amb una llarga seqüència d’ocupació en tres fases (Fase 1-segles VI-VII, Fase 2- segles VII-VIII i Fase 3- segles IX-X) que abasta tota l’Alta Edat Mitjana (segles VI-X).

S’hi han localitzat les restes de tres assentaments formats per diversos espais d’habitatge (àmbits amb sòcol de pedres i diverses cabanes) i un extens camp de sitges, així com un bon conjunt de material arqueològic (utillatge de ceràmica, lític i de ferro, fauna i algunes monedes). Es tracta de tot un conjunt de restes que ens permetran caracteritzar un període difícil d’interpretar, com és l’Alta Edat Mitjana, fins fa poc temps pràcticament desconegut.