Presentadas 
Fecha de Lectura Autor/a Título Director/a
19/12/2017 Correro Iglesias, Cristina
Els llibres infantils al segle XXI. Caracterització de les obres infantils destinades als primers lectors.
 
Teresa Colomer
11/10/2018 Fernández de Gamboa, Karla
A través del nuevo milenio y lo que el lector literario encontró allí: caracterización de la narrativa infantil contemporánea para lectores de 8 a 10 años.
 
Teresa Colomer
19/12/2017 Catalina Ramírez Molina La comunitat de pensament màgic: un laboratori de canvi virtual per a experimentar noves formes d'aprenentatge a llegir i escriure a secundària Teresa Ribas
18/09/2017 Mª Victoria García Iglesias El desarrollo de la educación literaria en aprendientes iniciales de ELE. Una propuesta didáctica llevada a las aules Dra. Mª Neus Real Mercadal y Dra. Mª Luisa Regueiro Rodríguez
14/09/2017 Ramada Prieto, Lucas Esto no va de libros. Literatura infantil y juvenil digital y Educación literaria Mireia Manresa
27/07/2017 Elisa Tormo Reflexió metalingüística en el procés de composició escrita cooperativa en el marc d'una seqüència didàctica Teresa Ribas
19/07/2017 Magdalena Cid Desenvolupament de la comprensió lectora del gènere escolar explicatiu. Estratègies i creences de dos docents a quart nivell de la ESO Teresa Ribas
09/06/2017 Teng, Luyan  English as a Foreign Language (EFL) Learning and Capital in Rural China: A Case Study of a Group of Secondary School Students Melinda Dooly i Emilee Sarah Moore
10/03/2017 Marina Casadellà Matamoros La formació continuada del professorat en una comunitat d'aprenentatge. Estudi de cas sobre les concepcions dels docents amb relació a l'ensenyament de la composició escrita Teresa Ribas i Xavier Fontich
09/01/2017 Francesca Helm I’m not disagreeing, I’m just curious’: Exploring identities through multimodal interaction in virtual exchange Melinda Dooly
07/11/2016 Jingya Zhang L'adquisició de la competència interactiva per part d'aprenents xinesos d'espanyol com a llengua estrangera: anàlisi de tasques desenvolupades en un xat Maria Dolors Masats Viladoms i Emilee Sarah Moore
04-11-16 Llompart Esbert, Júlia Pràctiques plurilingües d'escolars d'un institut superdivers: de la recerca a l'acció educativa Lucile Nussbaum Capdevila i Lorenza Mondada
04/11/2016 Deal, Mandy Lee Interaccio entre estudiants durant el treball en grup en una universitat multilingue: suggeriments, orientacions epistèmiques i pràctiques d'andamiatge Emilee Sarah Moore
04/11/16 Santonja Ricart, Maria Consuelo Tradició i modernitat en la literatura infantil i juvenil nicaragüenca (1960-2015) Ana Maria Margallo González i Manuel Peña Muñoz
17/02/2016 Amat Castells, Vanesa Aprendre a valorar les lectures literàries. Anàlisi d'una intervenció didàctica a cicle inicial Teresa Colomer
22/01/2016 González Ramírez, Carolina Tecnologías de la información y la comunicacion y educación literaria en la formación inicial del profesorado Ana María Margallo González
20/12/2015 Portell Rifa, Joan Influència de l'entorn familiar i escolar en l'adquisició de l'hàbit lector. Mireia Manresa Poltroy
06/10/2015 Bellorín, Brenda De lo universal a lo global: nuevas formas del folklore en los álbumes para niños. Teresa Colomer Martínez
10/07/2015 Reyes López, Lara La formación literària a primària. Impacte d'una intervenció educativa en l'evolució de respostes lectores. Mireia Manresa Poltroy
18/12/2014 Turrión, Celia Narrativa infantil i juvenil digital. ¿Qué ofrecen las nuevas formas al lector literario? Neus
Real Mercader
10/10/2014 Munita, Felipe  El mediador escolar de lectura literaria. Un estudio del espacio de encuentro entre prácticas didácticas, sistemas de creencias y trayectorias personales de lectura. Teresa Colomer Martínez
06/10/2014 Sánchez Sola, Antonio Enseñar inglés a futuros maestros mediante el chat pedagógico: estudio de la reparación y las estrategias comunicativas e interactivas entre aprendices de lengua. Cristina Escobar Urmeneta i Miria Trench Parera 
13/12/2013 Durán Rivas, Carme Els valors del subjuntiu. Un estudi de cas sobre l’activitat metalingüística dels estudiants de secundària a partir del contrast modal. Anna Camps Mundó i Teresa Ribas Seix
13/12/2013 Borràs i Riba, Eulàlia La gestió del plurilingüisme a l’aula en l’educació superior. Estudi de cas: introducció de classes en anglès a l’Escola d’Enginyeria B. Luci Nussbaum Capdevila
10/12/2013 Fittipaldi, Martina ¿Qué han de saber los niños sobre literatura? Conocimientos literarios permiten progresar en la competencia literaria. Teresa Colomer Martínez
04/12/2013 Rojas López, Dora Elia La lectura de textos multimodales en el contextode proyectos de aprendizaje en la Escuela Primaria. Artur Noguerol Rodrigo
02/12/2013 Antoniadou, Victoria Expanding the socio-material spaces of teacher education programmes. A qualitative trace of teacher professionalization through blended pedagogy in Catalonia. Melinda Dooly Owenby
30/11/2012 Torralba Rosselló, Mireia La comprensió dels temps verbals a Primària. Anna Camps Mundó
20/11/2012 Lara Millapán, Maria Isabel Aprender a leer y a escribir en lengua mapundungun como elemento de recuperación y promoción de la cultura mapuche en la sociedad del siglo XXI. Artur Noguerol Rodrigo
19/11/2012 Oliva Girbau, M. Àngels First year students’ construction of an academic persona in the academic activity system. Marta Milian Gubern
10/10/2012 Casas Deseuras, Mariona La construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l’educació primària. Un estudi de cas sobre l’ús lingüístic, la reflexió gramatical i la interacció en l’ensenyament. Marta Milian Gubern
10/10/2012 Evnitskaya, Natalia Talking science in a second language: The interactional co-construction of dialogic explanations in the CLIL science classroom. Cristina Escobar Urmeneta
16/03/2012 Wilson, Ann Elizabeth Language Learning Motivation and Attitudes among Immigrant Background Students: A mixed method approach comparing three segondary school contexts. Mercè Bernaus Queralt
 22/02/2012 Corona Villacicencio, Victor Globalización, Identidades y escuela: Lo latino en Barcelona Virigina Unamuno Kaschapava
 05/09/2011 Moore, Emilee Plurilingual interaction at a Catalan university doing internationalisation: Context and learning. Luci Nussbaum Capdevila
 11/01/2011 Murillo Fernández, Mary Edith La actividad discursiva en la construcción del conocimiento en una situación de escritura en las disciplinas: los géneros académicos en la universidad. Anna Camps Mundó i Teresa Ribas Seix
08/02/2010 Fontich Vicens, Xavier La construcció del saber metalingüístic. Estudi sobre l'aprenentatge de la gramàtica d'escolars de secundària en el marc d'una seqúencia didàctica Anna Camps, Teresa Ribas
10/09/2009 Manresa Potrony, Mireia L'univers lector dels joves: entre la tria personal i la selecció escolar. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura Teresa Colomer Martínez
22/06/2009 Barberá Laínez, Generosa Lidón Aproximación a un modelo de evaluación formativa del resumen del texto narrativo en inglés: la secuencia didáctica y la cooperación Marta Milian Gubern
10/10/2008 Pascual Calvo, Xavier El desarrollo de la competencia intercultural en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Una propuesta para el francés Virginia Unamuno Kaschapava
03/10/2008 Masats Viladoms, M. Dolors El discurs dels aprenents d'anglès com a llengua estrangera: una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives Luci Nussbaum Capdevila
19/06/2008 Rodríguez, Lourdes del Valle Enseñanza de la lengua escrita en la primera etapa de la escuela básica. Estudio de caso descriptivo sobre unas educadoras venezolanas Anna Camps Mundó
07/05/2007 Garín Martínez, Inmaculada El efecto de la instrucción en el desarrollo de las estrategias de cortesía verbal en cartas de opinión a un periódico en el marco de la investigación en acciónde una secuencia didáctica (alumnos de último curso de Escuela Oficial de Idiomas) Marta MIlian Gubern
04/05/2007 Trujillo Culebro, Francisca Prácticas de lectura literaria en dos aulas de segundo de secundaria Teresa Colomer Martínez
19/06/2006 Reyes Muñoz, Edith Inmigración y Lenguaje. Para una didáctica de la hospitalidad. Estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas por una inmigrante marroquí Mercè Bernaus Queralt
12/06/2006 Bigas Salvador, Montserrat La segmentació del text escrit en infants de primer curs de primària. Estudi Evolutiu Anna Camps Mundó
31/05/2006 Contín, Silvia Andrea La Formación Continua de los docentes alfabetizadores.La evolución de sus planteamientos didácticos de atención a la diversidad en el aula: Análisis de un colectivo docente de la Escuela Municipal 3 de Puerto Madryn, Patagonia Argentina Artur Noguerol Rodrigo
04/07/2005 Margallo González, Ana María La enseñanza literaria a través de proyectos Teresa Colomer Martínez
20/06/2005 Silva-Díaz Ortega, María Cecilia Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario Teresa Colomer Martínez
25/04/2005 Dooly Owenby, Melinda Ann Linguistic Diversity: a qualitative analysis of foreign language teachers' category assembly Luci Nussbaum Capdevila
25/10/2004 Vilà Miguel, Núria Una aproximació a la informàtica educativa. La construcció del relat Artur Noguerol Rodrigo
05/07/2004 Saravia Terricabras, M. Elisabet La influència dels factors individuals en l'aprenentatge de llengües en estudiants universitaris Mercè Bernaus Queralt
 13/12/2001  Cárdenas de Rivera, Maria Luisa  Una propuesta de formación del profesorado en el área transversal "Lenguaje" (del currículum básico de Venezuela) Artur Noguerol Rodrigo
18/12/2000 Vilà Santasusana, Montserrat  L'ensenyament i l'aprenentatge de les explicacions orals a classe als estudiants de magisteri. Una seqüència didàctica Anna Camps Mundó 
05/12/2000  Ribas i Seix, Teresa  L'avaluació formativa en l'ensenyament i aprenentatge de la composició escrita Anna Camps Mundó 
27/03/2000  Escobar Urmeneta, Cristina  El portafolio oral como instrumento de evaluación formativa en el aula de lengua extranjera Luci Nussbaum Capdevila
13/12/1999  Guasch Boyé, Oriol  Processos de composició escrita i programes d'immersió: l'ús de la L1 en la composició en L2 Anna Camps Mundó 
18/06/1999  Pérez Romero, Francisca  La escritura autobiográfica en el aula: una manera de aprender a narrar Anna Camps Mundó 
08/06/1999 Milian Gubern, Marta  Incidència del context en la construcció del text escrit Anna Camps Mundó 
Tesis en red Tesis Doctorales de las universidades catalanas

 

Parc de la Recerca Transferencia de tecnología y conocimientos de la UAB

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y de las Ciencias Sociales

Edificio G-5, despacho G5-115. 08193- Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona