Suport per a la transformació i la millora educatives

Objectius
El programa pretén donar suport a centres educatius en processos de transformació. Centres que volen iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge, de la seva organització i dels processos i mitjans per aprendre i també centres que ja són en transformació i es plantegen dubtes, volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan.
En el cas concret d'aquest curs 2020/2021 hem constatat que són molts els centres educatius que estan descobrint la necessitat d'actualitzar el seu model d'aprenentatge com a conseqüència d'alguns canvis que la pandèmia ha obligat a implementar. Repensar les activitats, adaptar les propostes, modificar les ràtios i optar per noves distribucions dels alumnes i els professionals ha portat a molts centres a reflexionar sobre els objectius últims de l'activitat educativa que desenvolupen. Situar-se en un nou marc de treball ha portat a molts equips docents a plantejar-se una necessitat de transformació o millora de les seves pràctiques. L'objectiu de l'ICE de la UAB amb aquest programa és donar suport a aquests equips docents.

Requisits
El projecte es dirigeix a centres, prioritàriament públics i de la província de Barcelona, d'educació infantil i primària que s'identifiquin amb la situació esmentada i que compleixin aquestes condicions:

  • Que la transformació educativa que es vol emprendre o que es vol revisar formi part del projecte de direcció o s’hagi plantejat majoritàriament dins el claustre.
  • Que no rebin cap altre acompanyament en el mateix sentit per part d’altres administracions o institucions públiques.

Metodologia
L’equip docent de l’ICE seguirà aquest procediment:

  1. Contactarà amb l'equip directiu del centre per detectar les necessitats i els neguits.
  2. En funció de les necessitats, concretarà accions com ara l'observació directa al centre (sempre que els protocols sanitaris ho permetin) de forma genèrica o específica d'algunes pràctiques d'aprenentatge, reunions amb docents, anàlisi de documents i materials, etc.
  3. Oferirà un retorn amb recomanacions d’actuació.
  4. Posteriorment podrà ajudar a identificar els possibles objectius de millora del centre i a determinar les accions concretes a posar en marxa per assolir-los.
  5. Podrà organitzar, en funció de la realitat de cada centre, sessions amb els docents per ajudar-los en el procés d’autoobservació i de reflexió sobre la pràctica o per enfocar i iniciar alguns canvis clau per consolidar el model d’aprenentatge.
  6. Realitzarà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius.


Calendari
Els equips interessats podran sol·licitar aquest suport omplint el formulari inclòs en aquesta mateixa pàgina a partir del 8 de gener de 2021 i durant tot el segon trimestre. En tot cas, s'aniran atenent els centres per ordre d'arribada de les demandes i en funció de les possibilitats de l'equip docent de l'ICE.

Nota: els centres que ja van demanar el suport de l'ICE el curs passat no han de tornar a fer la sol·licitud, com tampoc els que volen donar continuïtat a una col·laboració ja encetada. Només cal que contactin de nou amb el seu referents a l'equip de l'ICE.

Formulari de sol·licitud