Suport per a la transformació i la millora educatives

Objectius
El programa pretén donar suport a centres educatius en processos de transformació. Centres que volen iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge, de la seva organització i dels processos i mitjans per aprendre i també centres que ja són en transformació i es plantegen dubtes, volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan.

Requisits
El projecte es dirigeix a centres, prioritàriament públics i de la província de Barcelona, d’educació infantil i primària o d'educació secundària que s'identifiquin amb la situació esmentada i que compleixin aquestes condicions:

  • Que la transformació educativa que es vol emprendre o que es vol revisar formi part del projecte de direcció o s’hagi plantejat majoritàriament dins el claustre.
  • Que no rebin cap altre acompanyament en el mateix sentit per part d’administracions o institucions públiques

Metodologia
L’equip docent de l’ICE seguirà aquest procediment:

  1. Contactarà amb el centre per detectar les necessitats i els neguits.
  2. En funció de les necessitats, concretarà accions com ara l’observació directa al centre de forma genèrica o específica d’algunes pràctiques d’aprenentatge, reunions amb docents, anàlisi de documents i materials, etc.
  3. Oferirà un retorn amb recomanacions d’actuació.
  4. Posteriorment podrà ajudar a identificar els possibles objectius de millora del centre i a determinar les accions concretes a posar en marxa per assolir-los.
  5. Podrà organitzar, en funció de la realitat de cada centre, sessions amb els docents per ajudar-los en el procés d’autoobservació i de reflexió sobre la pràctica o per enfocar i iniciar alguns canvis clau per consolidar el model d’aprenentatge. 
  6. Realitzarà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius.


Calendari 2020/2021
En començar aquest curs 2020/2021 encara no està establert el període quan es podran rebre noves sol·licituds. El motiu és doble:
En primer lloc, des de l’equip docent de l’ICE haurem de veure quina podrà ser la nostra intervenció en els centres educatius, donades les condicions sanitàries amb què s'inicia el curs, i també els equips docents dels centres hauran de situar-se en el nou marc de treball abans de poder plantejar-se objectius de transformació o necessitats sobre aquesta transformació.
En segon lloc, el tancament dels centres educatius durant part del curs 2019/2020 va fer que no poguéssim atendre un bon nombre de centres que ho havien sol·licitat i que, per tant, són els primers amb els quals intentarem reprendre el treball.
De seguida que les condicions ens ho permetin obrirem un període de sol·licituds i el comunicarem als centres educatius, indicant els canvis i adaptacions que hàgim incorporat al programa.
En qualsevol cas, s'aniran atenent els centres per ordre d'arribada de les demandes i en funció de les possibilitats de l'equip.

Nota: Aquells centres que ja van demanar el suport de l'ICE el curs passat no han de tornar a fer la sol·licitud, com tampoc els que volen donar continuïtat a una col·laboració ja encetada.