Equips de formació de formadors
Secundària

Coordinació:
Alícia Masip, mestra d'Educació Infantil a l'Escoleta Bellaterra i llicenciada en art dramàtic
Xema Vidal, dissenyador i exdirector de l’Escola Massana.

Descripció de l’equip:
L’equip reflexiona al llarg del curs i  treballa amb diferents temàtiques que després es re-utilitzen en unitats formatives: jornades, trobades, formació permanent al professorat. Constitueixen coneixements, postures i posicionaments que es transfereixen a la comunitat educativa (mestres, formadors i professors) i que tenen la finalitat d’estendre i compartir el coneixement aconseguit per l’equip al llarg de les sessions.

Objectius:
 • Establir criteris i metodologies pel que fa a l’educació artística: Visual i Plàstica.
 • Intercanviar experiències que els membres realitzen a les seves aules o en diferents formacions per tal d’establir, a partir de l’experiència, dimensions pedagògiques rellevants i constructores de coneixement.
 • Dissenyar i editar jornades i formació continuades per tal de  difondre i compartir les nostre línies de treball i de recerca entorn de l’art; amb la comunitat  de l’ICE de la UAB  i amb la comunitat científica i educativa en general.
 • Fomentar l’ús de metodologies innovadores tal com  les TIC i les TAC com a eines de treball, de suport i difusió de les diferents activitats que duem a terme.
 • Establir diàleg entre les institucions de rellevància científica,  cultural i artística  de l’àmbit, que ens puguin ajudar a les nostres tasques d’investigació i de recerca entorn l’art i l’educació. 
 • Consolidar el treball en xarxa i col·laboratiu entre els participants del grup.
 • Compartir el coneixement i la reflexió.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Expressió artística i llenguatges de les arts.
 • Metodologies de l’art afavoridores d’aprenentatges i coneixements.
 • Artistes contemporanis i professionals del món de l’art i de l’educació.
 • Experiències d’ensenyament de l’art en diversos nivells educatius.
 • Tècniques i eines del món digital aplicades a l’art i l’educació.
 • Altres àmbits d'expressió artística.

Coordinació:
Mireia Manresa i Albert Díez, membres de l'equip docent de l'ICE.

Descripció de l’equip:
El seminari està constituït per professionals de diferents centres de recursos pedagògics que tenen entre les seves funcions l'acompanyament de centres educatius en la definició i redefinició dels seus projectes educatius i línies pedagògiques, així com en la implementació d'aquests a les aules.

Les seves funcions són compartir coneixements, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de fonamentar i millorar les actuacions partint precisament de la pròpia experiència.

Objectius:

 • Fomentar la reflexió compartida sobre la pràctica per millorar l'acompanyament que s'ofereix als centres i anar construint col·lectivament referents en aquest àmbit que es puguin posar més endavant al servei de la resta del sistema educatiu. 
 • Compartir experiències, millorar-les, crear coneixement i transferir-lo, tot posant en sinergia capacitats i esforços. 

Coordinació:
Carme Duran, professora de secundària i del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Descripció de l’equip:
L’equip està format per professors que treballen en la modalitat d'ensenyament a distància i en línia. La intenció principal del grup és indagar en els processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos virtuals per tal de generar coneixements que permetin millorar les pràctiques educatives.

Objectius:
 • Explorar l'àmbit de la recerca internacional en e-learning i en educació a distància per establir l’estat de la qüestió.
 • Dissenyar i implementar exploracions sobre processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos virtuals que permetin conèixer millor aquests processos.
 • Analitzar-ne els resultats i comunicar-los a la comunitat científica i educativa a través d’articles i de participacions en jornades i congressos.

Coordinació:
Dolors Masats Viladoms, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona forma part del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües.
Carol Barriuso Rayo, mestra d'infantil i primària i ambaixadora eTwinning del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Descripció de l’equip:
Equip constituït majoritàriament per especialistes d’anglès en actiu en escoles de primària públiques. L’equip es va constituir com a grup formador el curs 2018-2019. A+Project és un acròstic que resumeix la voluntat del grup: Analysing Pools of Resources and Offering Joint Experiences to other Creative Teachers, alhora que juga amb la idea de crear projectes excel·lents (A+).

Objectius:
 • Reflexionar com, des de les aules d’anglès d’infantil i primària, es pot participar en projectes interdisciplinaris d’escola.
 • Promoure el desenvolupament de les competències del segle XXI.
 • Elaborar, implementar i avaluar propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes i l’ús de recursos digitals.
 • Consolidar un model d’ensenyament de l’anglès que posi l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge.
 • Compartir amb la comunitat educativa reflexions teòriques, propostes pràctiques i recursos didàctics per promoure l’ensenyament de l’anglès des d’un enfocament competencial.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
En les reunions es contrasten experiències i perspectives dels membres de l’equip sobre l’ensenyament de l’anglès des d’un enfocament competencial que s’estructura a partir de projectes interdisciplinaris. Es comparteixen recursos útils per desenvolupar aquests projectes globals i es creen documents (newsletters, propostes per implementar nous projectes, articles, vídeos, etc.) i s’organitzen activitats (jornades, tallers, conferències, assessoraments, etc.) per inspirar a altres docents que s’interessin per aquest enfocament didàctic.

Blog de l'equip: http://blogs.uab.cat/equipice-a-project/ 

Coordinació:
Col·legiada entre tots els membres de l'equip.

Descripció de l’equip:
L’equip està format per un grup de professors, equips directius i orientadors de centres de secundària, i es proposa elaborar pautes d’anàlisi que permetin copsar quins són els motors de canvi en aquells centres que busquen sortides als problemes del seu alumnat, deixant constància del què fan i de com s’organitzen, a fi que pugui servir de referència per a noves iniciatives.
L’equip transfereix el coneixement principalment a través de formacions, obertes a tots els equips ICE, sobre temes d’interès.

Objectius:
 • Recollir experiències relacionades amb l’atenció a la diversitat a l’aula ordinària
 • Reflexionar sobre quina integració afavoreixen les metodologies cooperatives i inclusives
 • Treballar la personalització de l’aprenentatge lligant-ho amb el decret d’escola inclusiva, pensant en un perfil d’alumnat poc acadèmic i conductual

Coordinació:
Maribel Tarrés Fernández, directora de l'Institut Jaume Cabré de Terrassa.
Amanda Motrel Girgas, professora de l'Institut Jaume Cabré de Terrassa.

Descripció de l’equip:
El grup se centra a tractar sobre l’avaluació competencial a secundària. Majoritàriament està format per coordinadors pedagògics i persones que lideren canvis pedagògics en els seus centres. El treball del grup es basa en la reflexió compartida a partir de la realitat dels centres de secundària.

Objectius:
 • Reflexionar sobre estratègies per fomentar aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Establir ponts entre la teoria i la pràctica avaluativa, tenint present el Decret i l’Ordre d’avaluació de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Analitzar pràctiques d’avaluació dins del paradigma de l’aprenentatge de les competències per generar coneixements en aquest àmbit i establir propostes de millora.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.):
 • Decret d’ordenació dels ensenyaments secundaris (agost 2015).
 • Eines i instruments per a l’avaluació competencial.
 • Ordre d’avaluació a l’ensenyament secundari (juliol 2018).
 • Reflexió sobre l’avaluació formadora i reguladora.
 • Reflexió sobre l’ensenyament-aprenentatge competencial.

Coordinació:
Puri Carmona Ruiz. Escola Bressol Moisès, mestra d’educació infantil

Descripció de l’equip:
L’equip està format per un grup de mestres que reflexionen i aprofundeixen en la recerca sobre la coeducació, des de diferents àmbits educatius.

Objectius:
 • Aprofundir  en la formació, recerca i divulgació als centres educatius  de temes relacionats amb la coeducació. 
 • Assesorar els projectes coeducatius dels centres
 • Formar en temes de  coeducació a les persones referents dels centres educatius del territori
 • Dissenyar i elaborar   materials, recursos i propostes  degudament  classificades i seqüenciades per a  poder treballar als diferents nivells educatius, des de l’escola bressol fins a secundària.
 • Elaborar un  catàleg de joguines i contes no sexistes
 • Estudiar i aportar pautes per a   l’ús d’un llenguatge inclusiu.

Coordinació:
Josep Franco Monill, pedagog especialitzat en Organització i Tecnologia Educativa. Professor de Cicles Formatius.
Cesc Noto Brullas, professor de Secundària jubilat.

Descripció de l’equip:
Equip multidisciplinar de reflexió i formació de temes relacionats amb el benestar docent i la gestió de conflictes. Està constituït per professionals en actiu i formadors de primària i secundària. És fruit de la fusió dels equips anteriors Convivència, Gestió de Conflictes i Benestar docent.

Objectius:
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Consolidar la qualitat de la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
 • Elaborar materials per la formació i reflexió dels equips docents per la millora del benestar en la feina d'infantil, primària, secundària i adults.
 • Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar‐lo en el seu aprenentatge i ajudar‐lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
 • Millorar el benestar docent de la convivència en els centres.
 • Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora contínua.
 • Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
 • Reflexionar sobre els temes de salut laboral i benestar docent, oferir i realitzar formacions.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Vetllar per les publicacions periòdiques que elaboren sobre aquests temes. 

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Benestar.
 • Comunicació.
 • Convivència.
 • Gestió de conflictes.
 • Gestió d'emocions.
 • Lideratge.
 • Salut laboral.
 • Treball en equip.

Coordinació:
Pedro Gonzalbo Moliner, Institut La Sedeta, Barcelona. Impulsor del grup de coordinació i coordinador fins al febrer Professor d’Economia amb 17 anys d’experiència docent. Coordinador de diferents grups de treball. Col·laborador de l’ICE-UAB en organització de jornades i trobades de formació del professorat. Soci i membre de la junta de l’associació d’ensenyants d’economia i empresa, aeeee.

Elena Carbonell Font,  Institut Montserrat de Barcelona. Assumeix la coordinació del grup a partir del mes de març. Professora d’Economia amb més de 25 anys d’experiència docent en la Formació Professional, branca administrativa i en l’ESO i Batxillerat a partir del curs 2004-2005. Col·laboradora de l’ICE-UAB en equips de didàctica de l’economia  des del curs 2000-01 fins al 2009 i formadora. I des del 2014 col·laboradora en equips ARGO Universitat-Secundaria de l’ICE-UAB en l’àmbit d’economia. Col·laboració en l’elaboració de currículums i desplegaments curriculars en l’àrea d’economia per al Departament d’Ensenyament. Coatutora del lllibre “Economia. Batxillerat” d’editorial Teide amb Víctor Prat. Membre fundadora de l’associació d’ensenyants d’economia i empresa, aeeee.

 
Descripció de l’equip:
Considerem que és condició indispensable per formar part de l’equip ser professorat en actiu de l’especialitat d’economia amb experiència docent. Tanmateix, també serà interessant comptar amb professorat experimentat o novell d’altres especialitats o professorat universitari. 

Objectius:

 • Creació i posada en comú de materials didàctics amb la intenció de millorar la pràctica docent del col·lectiu.  
 • L’organització de cursos de formació per al professorat de l’especialitat    
 • La presentació de comunicacions i/o ponències en congressos i seminaris. 


Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)

 • La col·laboració amb centres de recursos.    
 • L’anàlisi i discussió de les actuals propostes curriculars referents a l’àmbit de l’especialitat, així com la creació de  propostes curriculars alternatives o complementàries a les actuals.    
 • Participar de les activitats que s’organitzen a l’aeee (associació d’ensenyants d’economia) a la fi de dinamitzar i  revitalitzar l’especialitat d’economia a l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori.    
 • Participar activament i coordinament amb plataformes i entitats en defensa de l’escola pública i els interessos del professorat d’economia.    
 • Revisar i actualitzar el dictamen de l’aeee de cara a poder presentar una proposta al departament d’educació de cara a les futures modificacions i reformes educatives. 

Coordinació:
Gemma Argelaga Odrí, professora al CFA El Roure de Polinyà. Membre de l'equip "cuidem-nos".

Descripció de l’equip:
Volem treballar conjuntament per tal de contribuir, amb la nostra experiència, a què els projectes i programes dels centres dedicats a l’educació al llarg de la vida siguin de qualitat (ajustats, justos i sostenibles). Perquè sabem que, per tal d’engrandir i garantir el benestar, tant individual com col·lectiu, ens cal ser adults competents i el màxim d’autònoms en els propis aprenentatges.

Objectius:
 • Ajudar a fer augmentar l'eficàcia i eficiència del personal docent millorant la seva pràctica i optimitzant els programes.
 • Aportar propostes de gestió organitzativa dels centres de formació/educació de persones adultes perquè les estructures siguin més flexibles, sensibles a l'entorn, horitzontals en relacions i sostenibles (emocionalment, econòmicament i ambientalment).
 • Treballar tenint en compte els altres agents del territori i/o professionals implicats en aquesta etapa vital per tal d’assolir una millor intervenció de l’EPA donant així una resposta més global, integral i, alhora, personalitzada. 

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
Eixos de treball:
Eix 1: Formació i marc teòric
 • Recopilació i cerca de la legislació vigent que enquadra els distints programes i serveis que afecten l'EPA.
 • Marcs pedagògics actuals, recull dels actuals debats metodològics i demanda de ser-hi presents.
 • Professionalització docent/ formació específica.
 • Participar en programes d'assessorament a centres EPA.
 • Debat sobre continguts curriculars i legislació.
 • Dignificació docent i equiparació.
 • Jornades/congressos/trobades/cursos.
Eix 2: Comunicació interna i externa
 • Seguir amb els canals interns dissenyats i amb l’actual dinàmica de distribució de tasques.
 • Seguiment específic per garantir una comunicació i gestió informativa interna fluida i eficaç.
 • Distribució de tasques i seguiment de l’ús dels canals externs que ajuden a  visibilitzar la producció de l’equip i l’EPA com a etapa educativa.
   
Eix 3: Producció literària i didàctica
 • Participar, de manera activa, en revistes pedagògiques i de debat educatiu.
 • Confeccionar materials nous de qualitat que donin resposta als debats. 

Coordinació:
Ramon Barlam Aspachs, professor de Ciències Socials a l’INS Cal Gravat de Manresa. Membre del grup de docents de la Catalunya Central LaceNet. 

Descripció de l’equip:
L’origen del grup està en l’organització dels primers cursos que va efectuar l’ICE de la UAB al voltant de l’ús didàctic d’aquestes tecnologies. El grup va néixer el 1996-97 de la mà de Josep Masalles amb la intenció de dotar de contingut i metodologies educatives totes les innoovacions tecnològiques (bàsicament internet) que s’estaven incorprant. Actualment, és un grup format per mestres i professorat de les etapes d'educació obligatòria i post-obligatòria que utilitzen i promouen metodologies i el bon ús de les TIC i la comunicació dins i fora les aules.

Objectius:
 • Consolidar un model d'ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Detectar i difondre bones pràctiques relacionades amb el bon ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
 • Donar resposta a les necessitats formatives relacionades amb aquest àmbit.
 • Portar a terme unes jornades bianuals relacionades amb l'àmbit.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.):
Les reunions de coordinació de l’equip s’efectuen mensualment i en elles es fa el balanç, seguiment i valoració de les activitats que es realitzen. També es programen les següents, es coordina l’elaboració dels materials de formació, es prioritzen els continguts que es desenvoluparan i, en definitiva, es reflexiona sobre el paper que les noves tecnologies de la informació i la comunicació tenen, tindran i/o haurien de tenir en l’ensenyament en general i en l’educació infantil, primària i secundària en particular. L’equip col·labora amb el Projecte Espurna.

Coordinació:
Joan Carles Rey Álvarez, professor d’Ensenyament Secundari, llicenciat en Ciències Químiques.

Descripció de l’equip:
L’equip reflexiona i prepara la formació per a tot Catalunya del professorat de Cicles Formatius de Química.

Objectius:
 • Crear documentació i bibliografia per a cicles formatius.
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar materials didàctics, participar i col·laborar amb altres institucions docents o culturals.
 • Organitzar cursos i jornades.
 • Participar i col·laborar amb altres institucions docents o culturals.
 • Preparar materials de suport a les accions formatives

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
En les propostes de formació hi han col·laborat més de 90 empreses, professors de diverses universitats i experts de moltes disciplines, ja sigui de l’àmbit públic o privat.

Coordinació:
Maria Àngels Jubany Pinós, professora de l’Institut Thos i Codina de Mataró.
Antònia Aguilera Arco, professora l’Institut Carles Vallbona de Mataró.
Ambdues són professores de Cicles Formatius de la Família d’Administració i Gestió i de Comerç i Marquèting.

Descripció de l’equip:
L’equip respon a les demandes de formació en diversos programes habitualment utilitzats a les famílies dels Cicles Formatius de Formació professional d’Administració i Comerç.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Endinsar-se en la metodologia ABP i en noves metodologies i eines d'aula per aplicar en els mòduls dels CF'S.
 • Treballar i reflexionar sobre qualsevol aspecte d’actualització i pedagògic que preocupi i ocupi al professorat dels CF’S de les famílies d’Administració i Gestió i de Comerç i Marquèting.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
Reflexió sobre els nous continguts i metodologies: logística, màrqueting digital,  botigues virtuals, programaris de gestió empresarial, comunicació...
Reflexió sobre les noves metodologies i eines: Aprenentatges Basats en Reptes o Problemes, Gamificació, Flipped Classroom, Design Thinking, Visual Thinking...

Coordinació:
Cristina Guijosa Quintilla, mestre especialista en Educació Física (MEF) a l’escola de l’Arenal de Llevant de Barcelona.
Joan Toll Calvet, mestre especialista en Educació Física (MEF) a l’Escola Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès. Postgrau en Psicomotricitat.

Descripció de l’equip:
L’equip treballa bàsicament en la línia de la recerca-acció sobre “el treball cooperatiu” a l’àrea d’Educació Física.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial .
 • Incorporar l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa a les classes d’Educació Física.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Acordar i consensuar el vocabulari necessari per parlar d’una educació física actualitzada. I altres aspectes com l’avaluació, les noves metodogies i el decàleg de l’educció física.

Coordinació:
Víctor López Simó, llicenciada en Ciències Físiques. Doctora en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències experimentals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Descripció de l’equip:
Aquest grup neix de la col·laboració entre professorat de ciències d’educació secundària en actiu, provinent de projectes d’innovació docent (com els d’adaptació dels currículums de Física i Química Salters-Horners, esdevinguts posteriorment a Catalunya Física i Química en context) amb membres del grup de recerca TIREC (Tecnologia i Recerca en Educació Científica) vinculat al CRECIM de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. 
Fan transferència a partir de píndoles formatives i Jornades obertes a tot el professorat, a més d’un bloc de treball.

Objectius:

 • Reflexionar sobre el valor de les TIC per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències
 • Reflexionar sobre aspectes didàctics i de continguts de l’ensenyament i aprenentatge de les competències científiques en context
 • Reflexionar sobre l’avaluació de les competències científiques a l’aula
 • Intercanviar experiències d’aula
 • Elaborar i revisar propostes didàctiques que puguin ser aplicables a l’aula a partir del disseny i la seva posterior experimentació
 • Elaborar materials d’avaluació competencials que siguin aplicables a les propostes didàctiques dissenyades.

Coordinació:
Marcela Sandra Costanzi, Mestra de primària, professora de secundària, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Buenos Aires i Màster en didàctica de les matemàtiques i de les ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per mestres d’educació infantil, primària, secundària i universitat que estudien i reflexionen sobre pràctiques d’aula vinculat l’educació matemàtica a una conversa cultural on les persones interactuen (des de les seves subjectivitats) amb els altres, la realitat i l’herència cultural. L'equip entén la matemàtica com a una activitat humana que amb la intenció de comprendre el món, genera llenguatge i pensament.

Objectius Principals:
 • Planificar, implementar, analitzar i avaluar les línies d'innovació que estan desenvolupant els integrants del grup.
 • Establir referents teòrics sobre determinats continguts i desenvolupar criteris i recursos que permetin la construcció social de coneixements complexos en contextos matemàtics.
 • Sistematitzar els treballs realitzats, dedicant especial atenció als que permetin la seva difusió.
 • Organitzar i desenvolupar les Jornades estatals “La cultura matemàtica de les persones".

Coordinació:
Rosalia Delgado Girón, professora de Llengua i Literatura Castellanes de l'Institut Torrent de les Bruixes, a Santa Coloma de Gramenet. Tutora de pràctiques del màster de Secundària de la UAB.

Descripció de l’equip:
Equip constituït per professorat en actiu d’Educació Secundària de les àrees llengua catalana, llengua castellana, grec, llatí i llengües estrangeres. L’equip es crea el setembre de l’any 2008 com un grup de formació i de recerca, a partir d’una iniciativa del Grup de Recerca d’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL) del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB. En el marc d’aquest equip es pretén consensuar significats i fer emergir els diferents factors implicats en els processos d’ensenyament i aprenentatge de la competència escrita (que poden variar molt en funció dels contextos educatius), ressaltant els punts forts i els punts febles dels models.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Relacionar els models didàctics que ha ofert la recerca sobre els processos de composició escrita al llarg dels darrers anys amb les pràctiques reals que realitzen a l’aula alguns docents de llengua i literatura de secundària per tal d’analitzar-les, contrastar-les i oferir recursos de bones pràctiques a l’aula.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
Aprenentatge de Llengües (GREAL) del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB. L’equip compta amb una becària del Departament de Didàctica de la Llengua i al Literatura de la UAB que fa la seva tesi doctoral sobre els processos d’innovació i de formació reflexiva que s’han donat en el si de l’equip.

Blog de l'equip: http://blogs.uab.cat/equipice-llenguailitesecundaria/

Coordinació:
Jaume Serra Nogués, professor de l'INS Vilatzara de Vilassar de Mar.

Descripció de l’equip:
L’equip sorgeix a partir del grup de treball Vilatzara (de Vilassar de Mar) que ve treballant com a grup des del curs 1996-97 en el PFZ del Maresme. En aquells moments era el segon any que s’aplicava  la LOGSE  a l’IES Vilatzara i l’equip volia aprendre a fer les coses d’acord amb els seus plantejaments. El primer tema pel que va començar a treballar va ser l’avaluació; seguidament es va interessar per les matemàtiques aplicades. Aleshores es va ocupar dels projectes i dels treballs de recerca al batxillerat.  En aquestes tasques es va posar de manifest la importància del context i es va elaborar un crèdit diagnòstic contextualitzat en un viatge (Cuadernos de Pedagogía núm. 298 enero 2001).
Transfereixen els seus avenços a través d’un curs i de la participació en congressos i seminaris com les JAEM de la Corunya 2019.

Objectius:
El treball fonamental del grup combina la reflexió teòrica amb la elaboració de propostes didàctiques. L’objectiu que es proposa és l’elaboració de materials didàctics innovadors per l’aula de matemàtiques que incloguin activitats “riques” i contempli la diversitat de capacitats. Els referents del treball que realitzen són l’avaluació formativa, l’atenció a la diversitat, la contextualització de les activitats en l’entorn, el treball cooperatiu i la incorporació de noves tecnologies i de materials manipulatius.
 

Coordinació:
Marta Masoliver Brutau, mestra de l'Escola La Trama de Sabadell.

Descripció de l’equip:
L’equip està format per un grup de docents que reflexiona sobre el món digital i virtual, elabora materials, articles i prepara formacions sobre aquesta temàtica.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Elaborar un curs telemàtic per l'estiu 2019.
 • Elaborar una publicació online sobre la formació de l'Itinerari Digital de l'any 2014, xarxes socials als centres.
 • Formar-nos sobre aspectes relacionats als usos didàctics i comunicatius als centres educatius de les xarxes socials digitals.
 • Revisar i actualitzar els materials realitzats per l’equip a les sessions de formació dels Itineraris Digitals dels cursos 2014-15 i 2015-16.
 • Revisar i publicar l’article resum de cada una de les temàtiques fetes a la formació.
 • Preparar un curs de formació per a docents.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Decàleg de la publicació de Xarxes Socials als Centres.
 • Eduquem per un bon ús de les xarxes per a ser ciutadans digitals competents. 
 • La implicació de la comunitat educativa pel què fa a l’ús de les xarxes educatives dins i fora de l’aula.
 • Les xarxes digitals i els seus usos a les aules.
 • Pla d’acció tutorial: competència digital.
 • Projectes en xarxa entre centres educatius.
 • Trobar sentit en la immensitat de la informació.

Coordinació:
Marina Castillo i Tomàs, Professora de música, tutora de primer d’ESO i membre del grup de coordinació de projectes d’innovació a l’INS La Guineueta.

Descripció de l’equip:
El grup es va crear el 2015 amb la intenció de treballar i reflexionar en cinc àmbits diferents entorn la pràctica educativa dels mestres i professors especialistes de música i la seva funció a l’escola. Està format exclusivament per docents en actiu d’infantil, primària i secundària.

Objectius:
 • Reflexionar sobre el paper de la música en la formació integral de l’alumnat.
 • Reflexionar sobre la intervenció del pedagog musical i generar  o desenvolupar noves línies d’intervenció més eficaces per a l’aprenentatge musical dins del context competencial.
 • Compartir experiències exitoses reals (Pròpies o no) amb els altres membres del grup per al creixement del mateix.
 • Ser capaços de generar activitats i publicacions coherents amb un segell que identifiqui el grup.
 • Ampliar el grup de manera progressiva.
 • Formar-nos en la temàtica escollida.
 • Formar professorat.
 

Coordinació:
Elisabet Fornas Dos-Santos

Descripció de l’equip:
Aquest equip té una tradició de treball de més  de vint anys. Al llarg d’aquest període s’han anat  incorporant les experiències dels diferents professionals que n’han format part. Actualment, l’equip es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la tutoria,  principalment a l’ESO, però també  ampliant la mirada cap a l’orientació a batxillerat i cicles.
La transferència es produeix en forma de Jornades ( el 10 de novembre de 2018 s’ha realitzat la V ), amb un curs virtual de formació, i també amb un bloc.

Objectius:
 • Revisar i impartir un curs de formació on-line sobre l’acció tutorial.
 • Avançar en l'estudi del marc teòric i pràctic sobre el qual es basen els objectius de l'equip. (reflexionar, debatre i generar per poder transferir )
 • Revisar i actualitzar el blog del grup. Transformar-lo en un espai actiu i dinàmic per poder transferir la feina realitzada pel grup.

Coordinació:
Mònica Suils, professora de ciències del Col·legi Jardí. Llicenciada en Biologia.

Descripció de l’equip:
El grup es va formar l'any 1996-97. El treball del grup se centra fonamentalment en l’autoformació i en la reflexió compartida en relació a la pròpia millora didàctica en l’àrea de Ciències Experimentals.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Treballar per promoure:
  • Que els ciutadans adquireixin i usin el coneixement científic i tecnològic, amb una clara orientació social, destacant els valors i les conseqüències socials de la ciència i la tecnologia.
  • Que en l’educació obligatòria s’analitzin i estudiïn els grans problemes socials relacionats amb la ciència i la tecnologia en un context real o versemblant.
  • L’autonomia de l’aprenentatge i la interacció social, mitjançant la i introducció de processos d’aprenentatge a partir del treball per projectes, del plantejament de problemes i amb la introducció de processos d’aprenentatge cooperatiu.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
A partir del material creat l’any anterior sobre pseudociència, l’objectiu és traspassar-ho a format sites:
 • Adaptació de les activitats, elaboració de la guia didàctica.
 • Les sessions de treball mensual dedicades a l’ajustament d’aquest material.
 • Dur a la pràctica el producte creat i recollir dades per fer els ajustaments necessaris