Ajuts per a projectes de transformació i millora educatives

Ajuts per a projectes de transformació i millora educatives

Amb motiu del 50è aniversari de la creació de l’Institut de Ciències de l’Educació, l’ICE promou tres ajuts per a Projectes de Transformació i Millora Educatives amb la voluntat d’impulsar la innovació i la millora constant dels centres educatius. 

1. Objectiu i àmbits en què es poden inscriure els projectes 
L'objectiu daquesta convocatòria és facilitar el desenvolupament de projectes de centre que tinguin la finalitat de millorar-ne la qualitat educativa. Els projectes s'han d'inscriure en un dels tres àmbits següents:  

 1. Treball col·laboratiu docent  
 2. Millora dels vincles entre centre educatiu i entorn  
 3. Transformació dels processos d’ensenyament i aprenentatge  

 
2. Dotació dels ajuts 
L’import total dedicat a aquest ajut és de 6.000€. Es concediran tres ajuts amb una dotació màxima de 2.000€  

3. Destinataris 
Poden presentar una candidatura els centres educatius d’escola bressol, d’educació Infantil i primària i d’educació secundària gestionats per institucions públiques que vulguin impulsar un projecte de millora de la qualitat educativa del centre. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria. 
 
4. Requisits dels projectes 

 • El projecte s’ha de desenvolupar en un centre educatiu d’escola bressol, d’educació Infantil i primària o d’educació secundària gestionats per institucions públiques de l’àmbit territorial de Catalunya.
 • El projecte, de nova implementació, s’ha de dur a terme íntegrament durant el curs escolar 2020-2021.
 • La sol·licitud s’ha de presentar a través de l’equip directiu, tot i que el projecte pot ser liderat per altres persones del centre.
 • No s’accepten projectes que hagin rebut ajuts en altres convocatòries. 


5. Pressupost  
Tots els conceptes pressupostats han d’estar clarament detallats i han de tenir una relació directa amb la proposta presentada sobre la base de la present convocatòria.  Són despeses subvencionables:

 • Despeses d’adquisició de material fungible
 • Despeses derivades de visites a altres centres educatius
 • Despeses de subcontractació de serveis
 • Despeses de formació
 • Despeses de petit inventariable 

6. Procediment i termini de presentació  de les sol·licituds  
Les sol·licituds s’han de presentar entre el l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de novembre de 2019 a través del formulari publicat a la web de l’ICE. Les sol·licituds inclouran el projecte, el pressupost i un document de suport de l’equip directiu. No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini. 

7. Avaluació de les sol·licituds 
Jurat El jurat està format per:

 • Directora de l’ICE de la UAB
 • Dues persones de l’equip docent de l’ICE de la UAB
 • Un membre del deganat de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
 • Una persona en representació de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  

Criteris d’avaluació:
Els projectes que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general dels ajuts, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:  

 • Justificació. Es tindrà en compte la qualitat del projecte i es valorarà especialment que aporti solucions a les necessitats detectades.
 • Sostenibilitat. Es valorarà la participació en el projecte d’una part important del claustre i altres mesures que en garanteixin la continuïtat. 
 • Indicadors d’impacte. Es valorarà l’adequació dels indicadors per valorar l’impacte de la millora objecte del projecte.
 • Transferència. Es tindrà en compte el compromís per donar a conèixer els resultats obtinguts a través d’accions formatives coordinades per l’ICE, publicacions, etc.  

El jurat establirà el pes dels criteris d’avaluació prèviament a l’avaluació de les sol·licituds. 
 
8. Resolució de les sol·licituds 
La resolució de la convocatòria es farà pública a l’espai web de l’ICE abans del 30 de gener de 2020. S’organitzarà un acte de lliurament dels ajuts als projectes guanyadors.  
 
9. Acceptació de l’ajut 
Els centres proposats hauran de formalitzar l’acceptació de l’ajut en un termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució. Juntament amb l’acceptació de l’ajut s’haurà d’adjuntar el calendari definitiu del projecte així com la distribució del pressupost del projecte d’acord amb l’import concedit. 
 
10. Compromisos dels beneficiaris dels ajuts 
La persona que coordina el projecte es farà responsable del pla de treball, de l’informe final i del pressupost. 
El projecte es desenvoluparà en el centre entre el moment de resolució de la convocatòria i el 30  juny de 2021.  
Es lliurarà un informe final dels resultats del projecte i una justificació econòmica abans del 30 de setembre de 2021. L’ICE facilitarà el model d’informe final i de justificació econòmica. 
En cas que l’import final de la justificació econòmica sigui inferior a l’import de l’ajut concedit, el centre beneficiari haurà de retornar l’import resultant de la diferència en el termini d’un mes a partir de la data de justificació de l’ajut.
El centre es compromet a fer difusió dels resultats del projecte entre la comunitat educativa participant en activitats formatives, jornades, congressos, publicant els resultats obtinguts, etc. 
En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, la coordinació del projecte ha d'enviar un escrit justificatiu a la Direcció de l’ICE de la UAB, la qual resoldrà la petició en el termini de 15 dies. 

11. Pagament 
El pagament de l’import de l’ajut es farà directament al centre beneficiari. L’import concedit es lliurarà en dos pagaments: un cop l’ajut és acceptat es fa el pagament del 70% de l’import i el pagament corresponent al 30% restant es farà desprès d’una reunió de seguiment entre l’ICE i el centre que es fixarà per al mes de febrer de 2021.  

12. Revocació 
L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquesta convocatòria pot determinar la revocació total o pericial de l’ajut i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

13. Pròrroga 
Els centres beneficiaris de l’ajut, atesa la situació excepcional deguda a la pandèmia de la COVID19, podran sol·licitar una pròrroga en l’execució del projecte de fins a un any acadèmic.
El termini per sol·licitar la pròrroga, mitjançant un escrit raonat adreçat a la Direcció de l’ICE, finalitza el 15 de març de 2021.

La convocatòria ha estat aprovada per la Comissió d'Economia i d'Organització de data 27-07-2019.
La pròrroga ha estat aprovada per la Comissió d'Economia i d'Organització de data 26-11-2020.

Resolució del jurat de la convocatòria