Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l'estudiant que vulgui accedir al màster és el d'un titulat en qualsevol titulació oficial, preferentment en l'àmbit de la Traducció i la Interpretació, amb bons coneixements generals del món cultural i polític internacional actual. Interès per altres cultures.

Per cursar el màster es requerirà el coneixement suficient de llengua castellana (C1 per a les especialitats "Traducció i mediació intercultural" i "Interpretació de conferències", i B2 per a les especialitats "Traductologia i estudis interculturals" i "l'Àsia Oriental contemporània").

Respecte a les llengües estrangeres, per a l'especialitat "Traducció i mediació intercultural" es requerirà un nivell B2 d'anglès; i per a l'especialitat "Interpretació de conferències" un nivell C1 d'anglès i un nivell B2 de francès o alemany.

Per a cursar l' especialitat "Traductologia i estudis interculturals" serà necessari un nivell B2 de llengua castellana i capacitat lectora de textos acadèmics en anglès.

Per a l'especialitat "Àsia Oriental contemporània" seria recomanable tenir un nivell B1 d'una de les llengües de l'àrea geopolítica de l'especialitat (xinès, japonès, coreà) i coneixements d'una disciplina de les Ciències Socials o d'Humanitats.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees , sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Demostrar que s'han integrat coneixements per formular judicis i resoldre problemes rellevants de la Traductologia i els Estudis interculturals, i dels mètodes d'investigació associats. (Especialitat en Traductologia i Estudis interculturals)
 • Investigar en els camps de la Traductologia i els Estudis interculturals (Especialitat en Traductologia i Estudis interculturals)
 • Traduir textos de gèneres especialitzats jurídics, tècnics i audiovisuals. (Especialitat en Traducció i Mediació Intercultural)
 • Actuar com a intèrpret d'enllaç en diferents contextos (Especialitat en Traducció i Mediació Intercultural)
 • Aplicar els recursos documentals temàtics, terminològics i textuals necessaris per interpretar i traduir (Especialitat en Interpretació de Conferències/Traducció i Mediació Intercultural)
 • Distingir i descriure els principis metodològics que regeixen la interpretació (Especialitat en Interpretació de Conferències/Traducció i Mediació intercultural)
 • Integrar coneixements i habilitats per interpretar en la modalitat consecutiva (Especialitat en Interpretació de Conferències)
 • Conèixer els elements i processos culturals fonamentals de l'Àsia Oriental en la seva relació amb la societat i saber aplicar-los des de les perspectives teòriques i metodològiques pertinents (Especialitat en Àsia Oriental contemporània)
 • Conèixer les estructures socials i polítiques de l'Àsia Oriental contemporània en la seva relació amb la història, economia, relacions internacionals i de gènere (Especialitat en Àsia Oriental contemporània)
 • Demostrar que s'han integrat els coneixements necessaris per formular judicis sobre temes i problemes derivats de la interculturalitat.
 • Demostrar que s'han integrat coneixements per formular judicis sobre temes i problemes rellevants de l'anàlisi del discurs.
 • Utilitzar instruments de documentació especialitzats
 • Dissenyar, planificar i elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la traducció i els estudis interculturals

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Argumentar les pròpies idees des d'una perspectiva científica
 • Desenvolupar una perspectiva crítica enfront dels discursos propis i aliens

Web del màster http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/masters/postgraus-uab-1211869971176.html