Vés al contingut principal

Estructura organitzativa

Coordinació i Gestió de l’ECIU University a la UAB:

Té per objectiu garantir una coordinació àgil i efectiva de les activitats de l’ECIU University per tal que s’implementin segons allò previst en el pla de treball.

Coordina l’equip de treball de l’ECIU University a la UAB, i és el nexe amb la Coordinació del Projecte en el marc global del consorci.

Coordinador: Dr. Màrius Martínez, Vicerector de Relacions Internacionals

Foto Marius Martinez

Coordinadora Tècnica: Mireia Galí

Foto Mireia Gali

Project Assistant: Myra Ronzoni

Foto Myra Ronzoni

El Projecte de l’ECIU University s’estructura en 10 àmbits generals d’actuació (relacionats amb els 9 paquets de treball del projecte), cadascun d’ells amb el seu pla de treball específic. La UAB ha creat un grup de treball extens, format per PDI i PAS,  per tal de dur-los a terme:

  1. Recerca
  2. Docència
  3. Micro-credencials
  4. Nexe Docència i Micro-credencials
  5.  Valorització i transferència
  6. Mobilitat
  7. Serveis conjunts
  8. Creació de ECIU University
  9. Comunicació
  10. Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

 

Àmbit de Recerca

L’objectiu d’aquest àmbit és desenvolupar una estratègia institucional conjunta per gestionar les iniciatives de recerca basades en reptes.

Més a llarg termini, es proposa harmonitzar les estructures i les polítiques de les Universitats membres de l’ECIU University, per tal de facilitar la recerca basada en reptes, a través d’un institut virtual de recerca: l’SMART-ER.

Aquesta Àrea té una forta implicació amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 – Ciutats i Comunitats Sostenibles, aprovat per les Nacions Unides en la Conferència de Rio +20.

Coordinador a la UAB: Xavier Ariño, Cap del Gabinet del Rector

Foto de XA

Col·laboradors:

Andreu Grau, Unitat de Gestió de Dades, Àrea de Gestió de la Recerca

Foto d'Andreu Grau

Begoña Miñarro, Projectes Estratègics, Vicegerència de  Recerca

Foto de Begoña Miñarro, membre de l'equip de l'ECIU University a la UAB

Marta López, Projectes Estratègics, Vicegerència de Recerca

Foto Marta Lopez

 

Àmbit de Docència

Aquest àmbit té per objectiu implementar un sistema d’aprenentatge basat en reptes. Aquest marc educatiu es centra en identificar, estructurar i resoldre desafiaments (reptes) del món real, i per això busca activament la col·laboració de grups d’interès externs a la pròpia universitat com empreses, governs locals i ONG’s.

Algunes de les activitats d’aquest àmbit són organitzar grups de treball conjunt que integrin estudiants, professorat altres agents que treballin conjuntament en la resolució de reptes, així com donar suport als Innovation of Education Labs (Living Labs) o desenvolupar un màster conjunt basat en reptes entre les Universitats membres de l’ECIU University.

Coordinadora a la UAB:  Dra. Anna Marbà, Vicedegana de Màsters, Qualitat i Innovació - Facultat de Ciències de l’Educació 

Foto Anna Marba

 

Àmbit de Micro-credencials:

L’objectiu d’aquest àmbit és la implementació d’un sistema de disseny i desenvolupament de micro-mòduls, una nova unitat d’aprenentatge que permet adquirir competències específiques en els diversos àmbits del coneixement o en entorns interdisciplinaris. Aquestes competències adquirides, anomenades micro-credencials, seran incorporades en el Wallet o portafoli de l’estudiant, com a element complementari de les acreditacions oficials a què puguin donar lloc.  Els micro-mòduls i les micro-credencials es poden obtenir i desenvolupar tant en el context dels cursos existents, com en noves ofertes formatives pensades específicament per ser estructurades segons aquest sistema.

Coordinador a la UAB: Dr. Daniel Franco, Professor Titular a l'Escola d’Enginyeria

Foto Dani Franco

 

Nexe Àmbits de Docència i de Micro-credencials

Aquests dos àmbits, íntimament relacionats, requereixen d’una estreta col·laboració que permeti la seva correcta implementació.

Coordinadora a la UAB: Dra. Sílvia Blanch, Vicedegana de Pràctiques i Secretària de la Facultat de Ciències de l'Educació

Foto Silvia Blanch

 

Àmbit de Valorització i Transferència

L’objectiu principal d’aquest àmbit és realitzar un sistema de transferència del coneixement basat en reptes entre els membres de l’ECIU University i els seus ecosistemes de relació amb l'entorn. Per tal d’aconseguir-ho, es treballa principalment en la creació d’Innovation Hubs (entorns físics i virtuals de co-creació que tenen per objectiu definir i concretar els reptes juntament amb els agents de l'entorn interessats) i la identificació d’un nou model de valorització i transferència dels resultats. En aquest àmbit, l’aliança compta amb el suport i la implicació d’una sèrie d’institucions interessades (stakeholders), tant públiques com privades. Per part de la UAB destaquen Suez Environment, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i PIMEC 2030.

Coordinador a la UAB: Iván Martínez, Vicegerent de Recerca

Foto d'Iván Martínez

Col·laboradors:

David Hernandez, Dissenyador i Investigador, Parc de Recerca UAB

Julia Palma, Responsable d’emprenedoria i innovació, Parc de Recerca UAB

Foto Júlia Palma

Konstantinos Kourkoutas, Coordinador d’innovació en ciutats intel·ligents i sostenibles, Vicegerència de Recerca

Foto Konstantinos Kourkoutas

 

Àmbit de Mobilitat

Aquest àmbit du a terme les activitats necessàries per assolir els objectius de mobilitat definits en la Convocatòria ERASMUS+ en el context de l’aliança, i treballa per posar en pràctica les conclusions del Consell d’Educació del 22 de maig de 2018 sobre la visió d’una Àrea d’Educació Europea. El concepte de mobilitat inclou tant la modalitat física com la virtual. Pel 2025, les experiències de mobilitat es volen incrementar significativament entre els diferents col·lectius de les universitats: en aquest sentit, el grup objectiu d’aquest àmbit no és només l’alumnat, sinó també el professorat, el personal investigador, el personal d’administració i serveis i els grups d’interès externs.

Coordinadora a la UAB: Katja Schustakowitz, Cap de l’Àrea de Relacions Internacionals

Foto de Katja Schustakowitz

Col·laboradora: Isabel Boncompte, Coordinadora Programes d'Intercanvi

Foto Isabel Boncompte

 

Àmbit de Serveis Conjunts

L’objectiu d’aquest àmbit és definir i gestionar una única plataforma organitzativa i tecnològica on es puguin implementar les activitats de la universitat europea, que substitueixi gradualment els processos que cada institució integrant realitza per a la universitat. Es tracta doncs d’un àmbit transversal, que s’integra amb les activitats i els objectius dels altres àmbits de treball. La implicació i la coordinació del personal de tots els integrants de l’ECIU és la base necessària per aconseguir aquest objectiu.

Coordinadora a la UAB: Maria Paz Álvarez, Cap de l'Oficina de Qualitat Docent

Col·laboradors:

Fran Cuevas, Escola de Postgrau

Joaquim Bernabé, Cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics

Joaquim Campuzano, Cap de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació

Foto de Joaquim Campuzano

Jorge Benítez, Coordinador de l’International Support Service

Foto de Jorge Benítez

Juan Antonio Alcaide, Cap de la Unitat d'Avaluació de la Qualitat

Juan Antonio Martínez, Cap de la Unitat de Planificació

Foto Juan Antonio Martínez

Núria Claver, Cap de l'Oficina de Projectes Internacionals

Foto de Núria Claver

Núria Marzo, Cap de la Unitat de Programació i Acreditació Universitària

Foto de Núria Marzo

 

Àmbit de Creació de l’ECIU University

Com a Universitat Europea, l’ECIU University necessita un entorn lliure d’obstacles on poder desenvolupar les seves tasques i assolir els seus objectius. Aquest àmbit de treball es centra en identificar, analitzar i resoldre els obstacles que s’interposen en el procés d’implementació de l’ECIU University. A més, l’aliança detecta les barreres i dificultats que es troben en les regulacions institucionals de cada universitat, nacionals i europees, les debat en reunions conjuntes i elabora propostes de canvis en els instruments i les estructures que fa servir, per tal de fer realitat el projecte de l’ECIU University.

Coordinadora a la UAB: Dra. Esther Zapater, Secretària General

 

Legal Expert: Jorge Pedemonte, Lletrat del Gabinet Jurídic

Strategic Leader: Xavier Ariño, Cap del Gabinet del Rector

Foto de Xavier Ariño, Strategic leader del Work Package 8

Col·laboradores:

Marta Tatger, Lletrada del Gabinet Jurídic

Foto Marta Tatger

Myra Ronzoni, Project Assistant

Foto de Myra Ronzoni

Sílvia Altafaja, Cap de Responsabilitat Social Universitària i Campus Saludable i Sostenible

 

Àmbit de Comunicació

Aquest àmbit té per objectiu la millora de la comunicació entre les universitats del consorci i la la difusió d’informació sobre l’ECIU University, els seus projectes i activitats. La comunicación és important, tant entre els col·lectius universitaris (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) com exteriorment, entre grups d’interès i en general en la societat en la qual s'integra. La difusió d’informació promou la missió de l’aliança, els beneficis del format d’Universitat Europea, i les possibles col·laboracions que s’hi poden posar en marxa, tant individualment com col·lectivament. Per assolir aquest objectiu s’empren diferents mitjans de comunicació i difusió, com per exemple plataformes digitals, articles científics, material informatiu, conferències i trobades científiques i institucional.

Coordinador a la UAB: Miguel Ángel Linares, Cap de Premsa, Unitat de Comunicació

Foto Miguel Angel Linares

Col·laboradors:

Isidre Tomasa, Cap de Promoció

Juan Carlos Romero, Cap de l'Unitat d'Audiovisuals i Multimèdia

Lucas Santos, Tècnic de Comunicació

Mercè Pi, Responsable de la Unitat de Web

Foto de Mercè Pi

Octavi López, Tècnic de Comunicació

Foto Octavi Lopez

Rebeca Escolano, Gestora de comunitats

Foto de Rebeca Escolano

 

Àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

L'àmbit TIC gestiona tots els aspectes digitals i tecnològics del projecte, com ara les plataformes tecnològiques conjuntes que caldrà desenvolupar i vincular amb les locals. Es tracta doncs d’un àmbit transversal, que dona suport a tots els altres àmbits i és essencial pel bon funcionament i la difusió de l’ECIU University.

Coordinador a la UAB: Gonçal Badenes, Director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Foto Gonçal Badenes