UAB en dades

Gestió econòmica

  2015 2016 2017 2018 2019
En euros corrents (milions d'euros) Ingressos  400,74 398,14 398,32 400,63 408,70
Despeses 400,69 398,11 398,32 403,89 408,70
En Euros constants (milions d'euros) Ingressos 349,38 341,76 338,13 334,16 340,30
Despeses 345,72 341,73 338,13 338,84 340,30

 

Evolucio_de_la_liquidacio_de_pressupost_19_20

  Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària Transferències corrents / nombre alumnes
Milers d'euros corrents Milers d'euros constants Nombre d'alumnes Euros corrents Euros constants
2015 176.229 153.643 25.956 6.790 5.919
2016 175.400 150.558 25.665 6.834 5.866
2017 173.438 147.231 25.077 6.916 5.871
2018 177.789 149.152 24.675 7.205 6.045
2019 182.971 152.348 24.150 7.576 6.308

 

Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_19_20