Formació

Anul·lacions de matrícula

Anul·lacions de matrícula

Política d'anul·lació de pre-matrícula/matrícula d’un màster propi, diplomatura de postgrau o curs d'especialització de FUABformació.

Màsters i Postgraus propis


-Anul·lació reserva de plaça: Només es retornarà íntegrament l´import de la pre-matrícula en el cas d´anul·lació del programa del màster o Postgrau o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. 

També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la pre-matrícula abans de l´inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.

-Anulació de matrícula: Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. 

Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració).

Fora d´aquest termini, si s´autoritza la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula més la part proporcional de l'import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Cursos d'especialització

-Anulació del curs: En el cas que no s'aconsegueixi el nombre mínim de matrícules requerides per a la realització del curs, el centre podrà cancel·lar-lo i retornar el diners a les persones ja matriculades.

No es retornarà íntegrament l'import de la matrícula quan les causes siguin imputables a l'estudiant.