Formació

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Anul·lació de la pre-matrícula

Només es retornarà íntegrament l´import de la pre-matrícula en el cas d´anul·lació del programa del màster, o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la pre-matrícula abans de l´inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.     

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Anul·lació total de matrícula

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.

Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració).

Fora d´aquest termini si s´autoritza la devolució es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula més la part proporcional de l'import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Modificacions i ampliacions de matrícula

Es pot sol·licitar la modificació de la matrícula (per fer un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures o una ampliació) dins del període establert en el calendari acadèmic-administratiu.
Per fer-ho, a cada període de matrícula cal abonar la taxa vigent establerta pel centre.

Sol·licitud modificació de matrícula

Períodes de modificació:

• En el primer termini es poden fer modificacions corresponents a assignatures del primer i del segon semestre o anuals.
• En el segon termini només es podran fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre. Excepcionalment es podrà autoritzar fer modificacions d’assignatures anuals.
 
Pagament:

- Per poder sol·licitar una modificació de matrícula, cal estar al corrent de pagament. No s’acceptarà cap sol·licitud de modificació, en cap sentit, si l’estudiant té pendent d’abonar algun pagament vençut.
- A més de la taxa de modificació de matrícula, es cobrarà l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.
- L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament.
 
No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:
 
- Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
- Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de final de carrera, les pràctiques en empreses, els projectes d'investigació, etc.).
- Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
- Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 
Altres aspectes a tenir en compte:
 
- Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no s'hi pot renunciar.
- Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que estiguin suspeses, en el cas d'estudis de primer o segon cicle, i assignatures de formació bàsica o obligatòria, en el cas d'estudis de grau, cal d'anul·lar també les assignatures noves de les què l'estudiant s'ha matriculat.