Recursos per a l'estudi

Per tal de complir amb la Llei de Protecció de Dades, el procediment per accedir als serveis digitals de la UAB (correu electrònic, campus virtual, etc.) és personal, és a dir, són els propis usuaris els encarregats d’obtenir les seves dades (NIU i PARAULA DE PAS).
 
Amb aquest objectiu s’han creat diverses utilitats (segons sigui la situació de cadascú) que es poden trobar a la GESTIÓ DE PARAULES DE PAS (https://apps.uab.cat/apwd/?lang=ca) de la pàgina de SERVEIS I TRÀMITS EN LÍNIA de la UAB (http://sia.uab.cat) a l’apartat d’ALUMNES. 
 
sia
 
 Un cop a la pàgina

Serveis i tràmits en línia

 
Els estudiants de nou ingrés podran obtenir el NIU i la PARAULA DE PAS un cop s’hagi formalitzat la seva matrícula a SIGM@ utilitzant l'opció

Estudiants de nou ingrés o sense targeta activa

On haureu d’introduir les dades que us demanen per obtenir el NIU i assignar la contrasenya que vulgueu

Nif i data de naixement

Si no aconseguiu obtenir el vostre NIU amb aquest mètode podeu utilitzar la via alternativa "Obtenir la contrasenya o el NIU amb l’assistent"

 Per accedir als ordinadors del centre (aules, aules d’informàtica i sala d’estudis) cal introduir les següents dades:

    Usuari: Aula
    Contrasenya: (no cal introduir-ne cap)

Les instruccions per utilitzar les fotocopiadores/impressores de l’aula EB217 i del vestíbul de la 3a planta s’indicaran a l’inici de curs.


El Campus Virtual/Moodle és una plataforma informàtica d'ús docent, que proporciona un entorn virtual d'aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

L’accés al campus virtual és a través de la pàgina https://cv.uab.cat/portada/index.html i es requereix el NIU i la paraula de pas.

IMPORTANT:
 
Les assignatures que apareixen al Campus Virtual/ Moodle són donades d'alta pel coordinador del Campus Virtual.

Per tenir accés a l’assignatura penjada al Campus Virtual/ Moodle l’heu de tenir matriculada.
 
En cas que tingueu matriculada una assignatura i no us aparegui al Campus Virtual, poseu-vos en contacte amb el professor/a perquè és el/la responsable d’actualitzar el llistat d’estudiants.
 
Les actualitzacions referents als canvis i modificacions de matrícula no queden reflectides al Campus Virtual de forma automàtica.


A la sala d'estudi de la segona planta (EB217) i al vestíbul de la tercera planta hi ha 3 equips multifunció a disposició dels estudiants. Les opcions d'aquests equips són:

- Impressió des dels ordinadors de la sala (blanc i negre i/o color).
- Impressió des de l’entrada USB de la impressora en format PDF (blanc i negre i/o color).
- Fotocòpies (blanc i negre i/o color).
- Escanejat de documents i enviament per correu electrònic d'aquests.

Per fer còpies, ja siguin impressions o fotocòpies, en color o en blanc i negre, cada estudiant disposarà d'un determinat número de crèdits (unitat de valor) per curs acadèmic en una targeta.

El cost de les impressions/fotocòpies, depenent del tipus, serà de:

- Còpia en blanc i negre: 1 crèdit.
- Còpia en color: 12 crèdits.
 
Estudis de Grau i Màster (oficials i propis)
L'estudiant disposarà d’un saldo de 500 crèdits en una targeta.
 
Estudis CFGS
L'estudiant disposarà d’un saldo de 500 crèdits en una targeta.
 
                                          
Aquestes targetes es poden demanar a partir de l’inici de curs a la recepció del centre i tenen una fiança de 2 € per targeta.

Un cop esgotat el saldo inicial de crèdits, aquest es pot ampliar a la mateixa recepció amb un cost de 5€ per cada 100 crèdits d’ampliació. Caldrà deixar de nou la fiança de 2€ en el cas que ja us l’haguessin retornat.


Les aules d'informàtica restaran sempre obertes*, exceptuant els casos en què es realitzin les classes de pràctiques d'informàtica o d'altres matèries que necessitin l'ús dels PC, com a suport docent dels estudiants.

* Normes supetidades al protocol COVID-19

A l'aula d'informàtica, com a la resta d'aules, no està permès consumir begudes o menjar ni fumar.

La docència
El/la professor/a és responsable del manteniment i la utilització de l’aula durant el desenvolupament de la classe. Si n'hi ha, comunicarà les incidències del material informàtic al Centre d’Assistència i Suport dels Serveis Informàtics de la UAB mitjançant el telèfon que s’ha habilitat a cada aula, prement la tecla M1 que realitzarà la trucada automàtica.

Els Serveis Informàtics seran els encarregats d’avaluar, resoldre i fer el seguiment de les incidències que es puguin produir a les aules d’informàtica.

No es pot canviar de lloc els PC, les impressores i/o perifèrics, tret que hagi estat autoritzat pels Serveis Informàtics del centre.

Suport a la docència: Estudiants
L'escola posa a disposició dels estudiants un nombre limitat d'impressions anual com a suport a l'estudi.

Els estudiants podran portar els seus USB, amb el benentès que comprovaran la no-infecció de virus a l’inici i al final de la sessió.

Els usuaris són responsables de qualsevol epidèmia o de la inutilització de l’aula o dels PC. En el cas que hi accedeixin per iniciativa pròpia també són responsables del bon ús dels programes i dels equips informàtics (evitant l’ús incorrecte del material, la reproducció i instal·lació de còpies il·legals, etc.).

Els CDs/USBs són aportacions que fan els usuaris. L’adquisició d’aquest material no es pot fer al centre.

Cal respectar i utilitzar les instal·lacions seguint les normes i el reglament general del centre.

La utilització de projectors i altres mitjans complementaris de l’aula d’informàtica està sotmesa a les pautes que regeixen en altres àmbits del centre.