Preguntes freqüents

1. Com m'he de matricular?
El centre planifica unes sessions informatives per als estudiants de nou accés, el dia abans de la matrícula. L'assistència no és obligatòria però és molt recomanable. El dia i hora de la sessió informativa així com el dia i hora de matrícula se t’assignarà des de Gestió Acadèmica i se us comunicarà per correu electrònic i telèfon. Tota la informació del procediment de matrícula també la podreu trobar consultant el tutorial de matrícula. 

2. No puc venir presencialment a fer la matrícula, què puc fer? Pot venir algú altre?
Pot venir una altra persona amb una autorització teva. És suficient un paper signat per tu on consti la teva autorització. La persona autoritzada ha de portar el seu DNI original i una fotocòpia compulsada del teu DNI o bé una fotocòpia i l’original del teu DNI perquè fem la compulsa en el moment de la matrícula.

3. Si no es fa la matrícula el dia assignat, què pot passar?
Si hi ha motius justificats de no poder assistir el dia assignat, es pot demanar canvi de dia i hora de matrícula amb antelació a la secretaria del centre.

4. Hi ha l’opció de torn de tarda?
L’horari de matrícula és de torn de matí únicament. En cas que l’hora assignada no et vagi bé pots sol·licitar un canvi de dia o d’hora si queden per triar.

5. Quina documentació haig de portar per matricular-me?
Tens la relació detallada a l'apartat de "Matrícula" de la Guia de l’Estudiant.

6. Puc no matricular-me de tots els crèdits de primer?
Si decideixes no matricular-te d'un curs sencer pots sol·licitar la matrícula a temps parcial i només et matricularàs de la meitat dels crèdits. L'autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.

7. Si tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior que es pot reconèixer, què he de fer?
Consulta les assignatures que es reconeixen del Cicle ja que aquestes no s’hauran de matricular (dins la Guia d’estudiant, en l’apartat "Oferta de graus", quan seleccionis els estudis, dins de la pestanya pla d’estudis hi ha el detall dels cicles).

El dia de la matrícula hauràs de portar el certificat de notes compulsat del cicle i omplir la sol·licitud de reconeixement. En la matrícula t’incorporarem aquestes assignatures com a reconegudes, i abonaràs el % del preu que estipuli el decret de preus públics per les assignatures reconegudes.

1. Què estableix el Règim de permanència?
Estableix les normes de permanència, així com el nombre de crèdits que cal superar cada curs acadèmic.

2. Quin nombre de crèdits de matrícula té la dedicació a temps complet?
- Alumnes de primer curs, un mínim de 60 crèdits.
- Alumnes de la resta de cursos, un mínim de 42 crèdits.
- En tots els casos, un màxim de 78 crèdits.

3. Quin nombre de crèdits de matrícula té la dedicació a temps parcial?
- Alumnes de primer curs, un mínim de 30 crèdits.
- Alumnes de la resta de cursos, un mínim de 24 crèdits.

4. Quants crèdits he de superar cada curs acadèmic?
- S'estableix un nombre de 30 crèdits que cal superar en 2 anys.
- S'estableix que, per matricular-se del segon curs, s'ha d'haver superat un nombre de 12 crèdits.
- S'estableix que, per matricular-se del tercer curs, s'ha d'haver superat un nombre de 60 crèdits de primer i segon curs.
- S'estableix que, per matricular-se del quart curs, s'ha d'haver superat tot el primer curs i 120 crèdits de primer, segon i tercer curs.
- S'estableix que, per matricular-se del treball de final de grau, cal haver superat els 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis.

5. Puc anul·lar o modificar la matrícula?
Si vols anul·lar la matrícula o bé modificar-la parcialment, pots presentar una sol·licitud a la gestió acadèmica, en els terminis establerts. La sol·licitud s'ha d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre. Hauràs d’abonar la taxa de modificació de matrícula.

Cal destacar que:
- Un cop es concedeix l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
- La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.

6. Si anul·lo la matrícula o algunes assignatures, em retornen els diners?
La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'han fet per causes imputables al centre, o per causes degudament justificades per l'estudiant.

7. Si anul·lo la matrícula perquè m'han reassignat una altra plaça a la preinscripció, em retornen els diners?
Si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça, tens dret a la devolució dels diners, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.

1. Quin preu té la matrícula?
En aquesta pàgina pots consultar els preus i els conceptes de matrícula.
Pots consultar el simulador de preus de matrícula per a calcular el cost (veure apartat matrícula).

2. La beca em descompta el 100% de la matrícula?
No. En el cas dels estudis de FUAB formació la beca únicament descomptarà l’import del preu públic del crèdit. Els estudis tenen una part pròpia i una part pública (PREU CRÈDIT=preu públic+preu propi).

3. Pots modificar la matrícula?
Sí, bé pots realitzar modificació parcial, o bé anul·lació total dins dels terminis establerts al calendari academicoadministratiu. En tots dos casos caldrà que abonis la taxa corresponent aquesta gestió.

4. Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners?
Com a norma general, les anul·lacions de la matrícula només es podran concedir si es sol.liciten dins dels terminis establerts en el calendari academicoadministratiu, en casos excepcionals, es podran concedir fora d’aquests terminis.

• Quan la persona interessada al·legui motius mèdics. En aquest cas, l’alumne/a haurà de presentar el certificat mèdic expedit per un centre oficial (institució de l’INSS o hospital públic).

• Quan l’ anul·lació de matricula estigui motivada per una resignació de plaça del procés de preinscripció universitària.

Ateses les característiques del centre, es farà la devolució amb les condicions següents:

• El centre restarà un 10% en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració), en cas d'haver sol·licitat l'anul·lació dins del període establert en el calendari acadèmic.

• El centre restarà un 20% en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració) en cas d'haver sol·licitat l'anul·lació fora del període establert en el calendari acadèmic (casos excepcionals).