Pronunciació anglesa per a professionals de l'ensenyament. Nivell 2

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius i professors que imparteixen les seves classes en anglès (EOI, cicles formatius, universitat, etc.)
Durada: 20 hores.
Calendari: dimarts del 26 de febrer al 9 d'abril de 2019.      
Horari:
 
de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Professorat: Juli Cebrián i Núria Gavaldà.
Preu: 70€
Codi curs: 3990/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Aquest curs està destinat a professionals de l'ensenyament que ensenyin anglès o que imparteixin les seves classes en anglès i vulguin millorar la seva pronunciació i habilitats orals en aquesta llengua. El curs, amb una vessant molt pràctica, està destinat a participants que hagin assolit els coneixements impartits al curs de pronúncia de l'anglès nivell 1, i es centrarà en trets suprasegmentals de l'anglès (ritme i entonació) i en els trets característics de les seves varietats principals. L'objectiu final és identificar els aspectes de la pronúncia anglesa que comporten una certa dificultat per parlants nadius de català i castellà per arribar a assolir una pronúncia acurada i plenament intel·ligible i reduir les traces més notables de l'accent estranger. El curs també oferirà eines per l'ensenyament i l'aprenentatge de la pronúncia anglesa a alumnes de diversos nivells.

Objectius:
Els principals objectius del curs són aprofundir en els trets fonètics suprasegmentals de la llengua anglesa, és a dir, el ritme i l'entonació. A més a més també es veuran els trets característics de les varietats principals de l'anglès amb l'objectiu de familiaritzar el participant amb exemples de parla real en diferents accents. L'objectiu final del curs és arribar a pronunciar l'anglès d’una manera acurada i plenament intel·ligible, tot assolint un grau d'expressió oral i de fluïdesa del discurs en anglès efectius per diferents situacions comunicatives tant en un context educatiu com en un entorn professional i que incloguin diferents varietats d'aquesta llengua.

Continguts:
El curs desenvoluparà els següents grans blocs:

  1. L'accent de frase i el ritme en anglès.
  2. L'entonació en anglès.
  3. Factors més comuns que afecten la pronunciació i la intel·ligibilitat en anglès com a segona llengua, amb especial atenció a parlants nadius de català i/o castellà.
  4. Processos fonològics en la parla real.
  5. Característiques dels principals dialectes de la llengua anglesa.
  6. Tècniques d’ensenyament i d'aprenentatge de la pronunciació anglesa.

Metodologia:
Les sessions combinaran explicacions del professor i activitats orals pràctiques individuals i en grup per tal d’assolir els conceptes explicats.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Participació a classe i realització d'exercicis pràctics.

Observacions:
En aquest curs fareu servir aula virtual. Si teniu cap problema per accedir-hi, escriviu-nos a ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.