VII Jornades La Cultura matemàtica de les persones - Presentació

Presentació / Presentación / Aurkezpena     Prog rama Inscripció / Inscripción / Izen-ematea

 

Triar constantment dins d’un menú d’opcions, és una idea de llibertat enganyosa. Posa un vel entre la continua tria i la possibilitat d’interrogar-nos sobre per què estem triant allò que estem triant.
Preguntar-nos per la llibertat seria preguntar-nos sobre d’on surt el mapa d’alternatives que organitza aquesta vida, quin mapa de possibilitats volem dibuixar.

 

Marina Garcés
 

L'equip de formadors La cultura matemàtica de les persones és un grup de l'ICE de la UAB i de la Facultat de Psicologia, ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la URL
El equipo La cultura matemàtica de les persones es un grupo del ICE de la UAB y de la Facultat de Psicologia, ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la URL

PRESENTACIÓ
El món de la vida de l’aula s’expressa amb el ressò dels significats, interessos, emocions, maneres de fer i de dir…de les persones que convivim aprenent. Va emergint amb les experiències en què participem mentre, amb la nostra interacció, “narrem” junts la nostra particular història d’aprendre.

El marc de comunicació que organitza el món de la vida de l’aula ens ha de permetre preguntar-nos pel mapa d’alternatives que volem dibuixar per aquest món i ens ha de facilitar l’actuar, amb consciència, en construir-lo i reconstruir-lo conjuntament, en un “joc de veus i ecos” que ha de ser polifònic i s’ha d’estendre més enllà de l’aula.

En aquestes jornades, us proposem pensar en les relacions que es donen entre tres qüestions que considerem claus pel seu paper en l’emergència del sentit global del món de la vida de l’aula i de l’escola: benestar, cultura i llibertat.

I us convidem a compartir reflexions sobre la naturalesa didàctica d’unes vides d’aula que entenem que haurien de generar benestar acollint totes les persones, que haurien d’enriquir la conversa cultural impulsant l’emoció del grup que conviu comprenent i explicant el món i que, finalment, haurien d’obrir el pas a la llibertat que entenem com un bé personal però també col·lectiu.
 • Podríem pensar en el compromís que prenem les mestres i els mestres amb el benestar dels infants, i en com es concreta, a la pràctica, en la nostra acció pedagògica?
 • Entendríem les pràctiques culturals matemàtiques com una de les coordenades imprescindibles en la construcció de la vida comunicativa de l’aula?
 • Com vincularíem la voluntat de “fer-nos lliures” a l’accés al “jo” i a “els altres”?
 • I, quin rol adoptaríem, com a mestres, en la gestió d’una vida d’escola inclusiva, oberta al món i emancipadora?
Les Jornades es duran a terme a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL. Carrer Císter, 34 de Barcelona.

Aquí teniu algunes referències d'allotjaments propers i econòmics: Residencia Salesiana Martí Codolar, Residencia Universitaria Agora BCN, Residencias universitarias Resa inn.

Es faran gravacions de totes les activitats d'aquestes jornades.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar en cada sessió als fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada durant tota la seva durada. En aquest sentit, aquesta trobada es considera que té 3 sessions: divendres tarda, dissabte matí i dissabte tarda.

 
Elegir constantemente entre un menú de opciones, es una idea de libertad engañosa. Pone un velo entre la continua elección y la posibilidad de interrogarnos sobre por qué estamos eligiendo lo que estamos eligiendo.
Preguntarnos por la libertad sería preguntarnos de dónde sale el mapa de alternativas que organiza esta vida, qué mapa de posibilidades queremos dibujar.

Marina Garcés


PRESENTACIÓN
El mundo de la vida del aula se expresa con el eco de los significados, intereses, emociones, maneras de hacer y de decir… de las personas que convivimos aprendiendo. Va emergiendo con las experiencias en que participamos mientras, con nuestra interacción, “narramos juntos” nuestra particular historia de aprender.

El marco de comunicación que organiza el mundo de la vida del aula nos tiene que permitir preguntarnos por el mapa de alternativas que queremos dibujar para este mundo y nos tiene que facilitar el actuar, con conciencia, al construirlo y reconstruirlo conjuntamente, en un “juego de voces y ecos” que tiene que ser polifónico y se tiene que extender más allá del aula.

En estas jornadas, os proponemos pensar en las relaciones que se dan entre tres cuestiones que consideramos claves por su papel en la emergencia del sentido global del mundo de la vida del aula y de la escuela: bienestar, cultura y libertad

Y os invitamos a compartir reflexiones sobre la naturaleza didáctica de unas vidas de aula que entendemos que tendrían que generar bienestar acogiendo a todas las personas, que tendrían que enriquecer la conversación cultural impulsando la emoción del grupo que convive aprendiendo y explicando el mundo y que, finalmente, tendrían que abrir paso a la libertad que entendemos como un bien personal pero también colectivo.
 • ¿Podríamos pensar en el compromiso que tomamos las maestras y maestros con el bienestar de los niños y niñas, y en cómo se concreta en la práctica, en nuestra acción pedagógica?
 • ¿Entenderíamos las prácticas culturales matemáticas como una de las coordenadas imprescindibles en la construcción de la vida comunicativa del aula?
 • ¿Cómo vincularíamos la voluntad de “hacernos libres” al acceso al “yo “ y a “los otros”?
 • ¿Y, qué rol adaptariamos, como maestros, en la gestión de una vida de escuela inclusiva, abierta al mundo y emancipadora”
Las Jornadas se celebraran en la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL. Calle Císter, 34 de Barcelona.

Algunas referencias de alojamientos cercanos y económicos: Residencia Salesiana Martí Codolar, Residencia Universitaria Agora BCN, Residencias universitarias Resa inn.

Se harán gravaciones de todas las actividades de estas jornadas.

Para tener derecho a la certificación de esta actividad tenéis que firmar en cada sesión en las hojas correspondientes, que encontraréis en la secretaria de las jornadas durante toda su duración. En este sentido, esta actividad se considera que consta de 3 sesiones: viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde.
 

Aukera-menu baten artean etengabe aukeratzea, askatasun ideia engainagarria da. Etengabeko hautaketaren, eta aukeratzen duguna zergatik aukeratzen ote dugun hausnartzearen artean estalki bat jartzen baitu. Askatasunari buruzko gogoeta, bizitza hau antolatzen duen  alternatiba-maparen jatorriaz hausnartzea litzateke,  irudikatu nahi dugun posibilitate-mapaz, alegia.

Marina Garcés

AURKEZPENA
Ikasterakoan elkarbizi garen pertsonen  egiteko eta esateko modu, interes, emozio, esanahi eta abarren oihartzunaren bitartez adierazten da gela-bizitzaren mundua. Gure ikas-historia propioa “elkarrekin kontatzean” bizi ditugun esperientzietan parte hartzen dugun heinean joaten da  azaltzen.
 
Gela-bizitza antolatzen duen komunikazio markoak zera galdetzera eraman behar gaitu: mundu honetarako ze alternatiba-mapa irudikatu nahi dugu?  Aldi berean, marko hau elkarrekin eraiki eta berreraikitzeak,  gelaz haratago zabalduko den “ahots eta oihartzun joku” polifoniko baten kontzienteki egiten lagundu behar digu .
 
Jardunaldi hauetan, gela-bizitzaren eta eskolak duen zentzu globalaren agerpenean eragiten duten hiru gakoen arteko erlazioaz hausnartzera proposatzen dizuegu: ongizatea, kultura eta askatasuna.
 
Gela-bizitzaren  izaera didaktikoari buruzko hausnarketak partekatzera gonbidatzen zaituztegu. Pertsona orori harrera eginez, ongizatea ziurtarazi behar lukeen gela-bizitzaz; ikasten eta mundua esplikatzen elkarbizi den taldearen emozioa sustatuz kultura-elkarrizketa aberastu behar lukeenaz eta, azkenik, ondasun pertsonal, zein taldekoa den askatasunari bidea zabalduko dionaz.
 •  Pentsa ahalko genuke haurren ongizatearekiko maisu-maistrok hartzen dugun konpromezuaz eta nola zehazten den praktikan, gure jarduera pedagogikoan?
 •  Ulertu ahalko genituzke kultura-praktika matematikoak gelako komunikazio bizitzaren eraiketan ezinbestekoak diren koordenadetako bat bezala?
 •  Nola lotuko genuke “aske egitearen” borondatea “ni”rako eta “besteak”erako sarbidearekin?
 •  Eta, maisu-maistra bezala, nola egokituko genuke gure rol-a eskola-bizitza inklusibo, mundura irekia eta emantzipagarria kudeatzerakoan?

Las Jornadas se celebraran en la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL. Calle Císter, 34 de Barcelona.

Algunas referencias de alojamientos cercanos y económicos: Residencia Salesiana Martí Codolar, Residencia Universitaria Agora BCN, Residencias universitarias Resa inn.

Se harán gravaciones de todas las actividades de estas jornadas.

Para tener derecho a la certificación de esta actividad tenéis que firmar en cada sesión en las hojas correspondientes, que encontraréis en la secretaria de las jornadas durante toda su duración. En este sentido, esta actividad se considera que consta de 3 sesiones: viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde.