Simposi El pensament crític i creatiu a l'educació - Presentació

.

 

Presentació     Prog rama Organització Comunicacions
orals i pòsters
Inscripció

 

L’Equip de l’ICE de la UAB hem decidit posposar el Simposi degut a l’alt grau d’incertesa respecte de la possibilitat de poder reunir 400 persones de manera presencial aquesta tardor.  Tot i que encara no podem concretar les dates en què es podrà dur a terme, si la situació ho permet el Simposi es celebrarà el mes de novembre de 2021. Comunicarem les noves dates amb prou anticipació en aquesta pàgina i en farem la difusió oportuna.

Agraïm a totes les persones que ja havien enviat la comunicació el seu interès per participar-hi  i esperem retrobar-les al Simposi del 2021.

 

PRESENTACIÓ

L’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza un simposi sobre pensament crític a l’educació adreçat a docents d’educació infantil, primària, secundària i cicles formatius. El Simposi tindrà lloc els dies 27 i 28 de novembre de 2020 al campus de Bellaterra de la UAB.
La societat actual, amb un accés generalitzat a la informació a través d’Internet i un bombardeig constant de dades, opinions i consignes, exigeix disposar de noves competències. El pensament crític (PC) s'emmarca dins de les denominades habilitats del segle XXI, enteses com un conjunt de destreses i disposicions que l'alumnat hauria de desenvolupar amb la finalitat de prendre decisions i participar activament en les societats postmodernes (McComas, 2014).
L'escola ha d'ajudar els estudiants a desenvolupar una sèrie d'habilitats que els permetin adquirir un pensament crític (CT) davant diferents situacions i contextos. Demanar als alumnes que pensin no garanteix que ho facin de forma eficient (Swartz et al., 2015), i per tant, el pensament crític s'ha de promoure explícitament a les aules. El simposi serà un espai de trobada per compartir marc teòric, experiències d’aula, i espais d’intercanvi i discussió per tal d’entre tots analitzar els reptes més importants que s'han d'abordar en el moment actual.
Promoure el pensament crític requereix plantejar a l’aula situacions de la vida real que puguin ser problematitzades i que estimulin els estudiants a parlar i compartir diferents punts de vista Serà necessari deixar temps a les aules perquè els estudiants s’apropiïn dels problemes, perquè facin bones preguntes, plantegin hipòtesis i puguin així elaborar bones argumentacions que els hi permetin decidir el millor en funció del context.
Els debats a l’aula, el treball de destreses de pensament, els projectes que fomentin la indagació, etc. són diferents estratègies per formar ciutadans crítics i creatius. En aquest simposi volem compartir la feina que fem a les escoles i apropar-nos a un marc teòric que ens ajudi a fonamentar-la, perquè plegats avancem cap a una ciutadania més crítica i responsable.