Simposi El pensament crític i creatiu a l'educació - Comunicacions orals i pòsters

.

 

Presentació     Prog rama Organització Comunicacions
orals i pòsters
Inscripció

 

L’Equip de l’ICE de la UAB hem decidit posposar el Simposi degut a l’alt grau d’incertesa respecte de la possibilitat de poder reunir 400 persones de manera presencial aquesta tardor.  Tot i que encara no podem concretar les dates en què es podrà dur a terme, si la situació ho permet el Simposi es celebrarà el mes de novembre de 2021. Comunicarem les noves dates amb prou anticipació en aquesta pàgina i en farem la difusió oportuna.

Agraïm a totes les persones que ja havien enviat la comunicació el seu interès per participar-hi  i esperem retrobar-les al Simposi del 2021.

**Nota: Degut a l’ajornament hem tancat el formulari per presentar les propostes de comunicació i el tornarem a obrir quan tinguem el nou calendari decidit.

COMUNICACIONS I PÒSTERS

Modalitats de participació
La participació en el simposi es podrà fer mitjançant la presentació de comunicacions sobre una d’aquestes temàtiques:
  1. Exemples d’experiències d’aula que fomenten el pensament crític.
  2. Experiències de centre relacionades amb el desenvolupament del pensament crític dels docents.
  3. Altres experiències vinculades al pensament crític o creatiu.
Les comunicacions podran ser orals o en format pòster. En ambdós casos caldrà fer arribar la proposta de comunicació omplint abans del 25 de maig de 2020 el formulari que es troba enllaçat al final d'aquesta pàgina i incloent-hi un text escrit seguint l’exemple de maquetació que es facilita.
Totes les propostes seran avaluades pel Comitè Científic que comunicarà la decisió a les persones autores.
El Comitè Científic proposarà a les persones autores canviar la modalitat de la comunicació proposada, si ho considera adient.

Comunicació oral
Les comunicacions orals seran agrupades segons la línia temàtica a què pertanyen i seran presentades en sales simultànies. 
Les presentacions es realitzaran en aules equipades amb ordinador, canó de projecció i connexió a Internet.
Les persones autores disposaran de 15 minuts per a l’exposició i 5 minuts per al debat.

Comunicació pòster
Els pòsters, agrupats segons la línia temàtica a la qual pertanyen, seran exposats en sales simultànies en sessions específiques. Les instruccions concretes del format del pòster es donaran un vegada acceptada la proposta.

Normes de presentació
Les característiques de l’arxiu en què s’han d’enviar les propostes de comunicació estan recollides en el document “Normes de presentació”. Totes les propostes de comunicació han de tenir una extensió total de entre 4.000 (2 pàgines) i 8.000 caràcters amb espais inclosos (incloent-hi gràfics, taules, figures, etc.) i tenint en compte que no ha de superar les 4 pàgines.
A tots els efectes, el primer/a autor/a de l’aportació serà l’interlocutor/a amb l’organització.
Per l’acceptació definitiva de la comunicació és imprescindible la inscripció com a assistent al Simposi.
Hi haurà una inscripció gratuïta per a cada comunicació acceptada.

Veure exemple de maquetació “Normes de presentació”

Formulari per presentar les propostes de comunicació
**Nota: Degut a l’ajornament hem tancat el formulari i el tornarem a obrir quan tinguem el nou calendari decidit

Es faran gravacions i fotos durant tota la durada del Simposi.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu cada dia a la secretaria del Simposi.

El control d'assistència es farà 3 vegades: divendres tarda, dissabte matí i dissabte tarda.