Com treballar a l'aula amb activitats competencials, afavorint la creativitat, el treball cooperatiu i l'autoavaluació

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació primària i  d'educació secundària.
Durada: 30 hores.
Calendari: dilluns 11, 18 i 25 de novembre; 2 i 9 de desembre de 2019 i dimarts 14, 21, 28 de gener i 4 i 11 de febrer de 2020.
Horari: de 18 a 21h
Lloc de realització: Casa Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171. Cantonada Sant Quintí.
Professorat: Meritxell Cano Autet.
Preu: 105€
Codi curs:  4146/1
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat


Presentació:
Els professionals de l'educació cada vegada prenen més consciència de la importància d'educar alumnes capaços d'aprendre a aprendre, flexibles, competents en autoavaluar-se, cooperar, gestionar el seu propi coneixement i en pensar autònomament. El currículum per competències, i l'avaluació més enllà dels continguts, suposa una oportunitat, i un repte, per impulsar molts d'aquests canvis. L'objectiu principal del curs és endinsar-nos en què suposa programar i avaluar per competències, però sobretot comptar amb recursos per fer-ho que venen de la mà d'enfocs i metodologies diverses com la creativitat i aprendre a pensar, l'aprenentage cooperatiu i la metacognició i l'avaluació formadora i formativa.

Objectius:
 • Saber dissenyar una activitat competencial a partir d'una competència, uns criteris d'avaluació i uns continguts concrets. I establir els indicadors competencials i els diferents nivells d'assoliment que ens permetran prendre decisions sobre els alumnes.
 • Saber promoure una ensenyança creativa en el dia a dia a l'aula. I aprendre estratègies i activitats concretes per ensenyar a pensar als alumnes i fomentar la creativitat i el pensament crític.
 • Donar a conèixer les principals pràctiques per cohesionar el grup i per treballar a partir d'estructures i tècniques cooperatives a l'aula. Així com conèixer com s'ha de portar a terme l'aprenentatge cooperatiu a l'aula, des de la formació d'equips a l'avaluació de les competències cooperatives en l'alumnat.
 • Conèixer eines per promoure l'autoavaluació i la coavaluació (avaluar per aprendre). I fer més conscients als alumnes del seu propi procés d'aprenentatge (metacognició).

Continguts:
 • Què és i què no és una proposta competencial.
 • Les programacions d’aula des de les competències: l’alineació d’activitats, competències, criteris d’avaluació, continguts, indicadors i rúbriques.
 • Les bases del treball per competències: situacions autèntiques, activitats que promoguin la creativitat i el pensament, propostes actives i cooperatives i una avaluació formadora (treballar la metacognició en els alumnes).
 • La creativitat: què és, com la podem treballar i estimular (la curiositat, la pedagogia de les preguntes, deixar escollir, fer propostes flexibles, potenciar les relacions...).
 • Ensenyar a pensar: les rutines i destreses de pensament i altres activitats d’elevada complexitat cognitiva.
 • L’aprenentatge cooperatiu: el treball en grup vs l’aprenentatge cooperatiu, dinàmiques de cohesió, estructures i tècniques cooperatives i diaris d’equip.
 • Promoure l'autoavaluació i la coavaluació a l'aula: bases d'orientació, guies d'avaluació, rúbriques i portafolis.

Metodologia:
La metodologia serà participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia dels professionals de l'eduació que hi assisteixin.
 
Avaluació:
Durant la formació es plantejaran activitats diverses, i concretes, que les persones participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant. Tanmateix es tindrà en compte la participació i la reflexió dels assistents per tal de valorar el seu aprofitament.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.