Llegir i escriure a educació infantil i a cicle inicial

Modalitat: Semipresencial.
Adreçat a: professorat d'educació infantil i primers cursos d'educació primària (1r, 2n, 3r).
Durada: 30 hores. (18 presencials + 12 de treball autònom).
Calendari de les sessions presencials: 5 i 26 de novembre de 2019; 14 de gener, 18 de febrer, 17 de març i 28 d'abril de 2020.
Horari: dimarts, de 17:30 a 20:30h.
Lloc de realització: Casa Convalescència, Barcelona.
Professorat: Montserrat Fons Esteve i Rosa Gil Juan.
Preu: 90€
Codi curs:  4189/1
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

*Nota: Degut al confinament, el curs finalitzarà en una sessió en videoconnexió sincrònica que es realitzarà el proper 16 de juny de 2020 de 17 a 19 hores. Totes les persones inscrites rebreu, entre el 8 i el 10 de juny, l’enllaç a la connexió. 

Presentació:
Llegir i escriure són activitats intel·lectuals complexes. El procés per aprendre’n no és senzill i és necessàriament llarg. Nosaltres entenem, tal com diu Emilia Ferreiro, que ‘Detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa’ i enfoquem l’acompanyament d’aquest aprenentatge posant especial atenció en entendre com viuen els infants el descobrint del funcionament del codi. Sabem que aquest acompanyament pren un camí o altre en funció d’allò que el mestre pensa que és llegir i escriure bé i en funció del que pensa sobre com aprenen els infants.
En aquest curs debatrem sobre què vol dir llegir i escriure a les portes de l’any 2020 i sobre el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des del punt de vista socioconstrutivista. 

Posarem en qüestió algunes de les creences populars sobre com s’aprèn a llegir i a escriure, buscant respostes a interrogants com els que segueixen a continuació i els que aportin els assistents al curs: Primer s’han d’ensenyar les lletres, després ja vindrà la comprensió? Quan passen a primer no cal que sàpiguen llegir, però han de conèixer els noms i els sons de les lletres? És millor ensenyar les lletres pel seu nom o pel seu so? La còpia i els dictats van bé per aprendre a escriure?  Quin tipus de lletra hem d’ensenyar? És diferent el tipus de lletra per llegir de la d’escriure? Com més aviat comencin a llegir i a escriure millor? 

Partirem de l’anàlisi de les activitats que els participants al curs duen a terme a les seves escoles, per tal de compartir idees, inquietuds i fonamentar els reptes que planteja el dia a dia escolar.

Objectius:

  • Desenvolupar estratègies de reconceptualització de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des del punt de vista socioconstructivista per adequar cada vegada més les  pràctiques a les concepcions científiques.
  • Crear harmonia entre les diferents activitats que es desenvolupen al llarg del dia a l’escola relacionades amb l’aprendre a llegir i escriure.
  • Aprofundir en la interacció entre  mestres-alumnes per tal de garantir un aprenentatge de qualitat que acompanyi el procés d’aprenentage de la lectura i l’escriptura i al mateix temps fomenti l’autonomia de l’aprenent.


Continguts:
La perspectiva constructivista de l’aprenentatge i la crisi dels mètodes tradicionals per ensenyar a llegir i a escriure.
Què és llegir? Etapes del procés lector. 
Què és escriure? Etapes del descobriment del principi alfabètic.
La interacció i l’acompanyament com a font d’aprenentatge.
Les dificultats en aquests aprenentatges.

Metodologia:

S'establiran diferents dinàmiques per compartir les aportacions teòrico-pràctiques amb debats de grup, per tal d'aprofundir en aquells aspectes que més interessin al grup de mestres assistents. Totes les sessions, excepte la primera,  es basaran en l’anàlisi de les activitats que els participants al curs duen a terme a les seves escoles, en diferents situacions (espais, projectes, vida de l’aula, biblioteca, etc.), per acompanyar els infants en el seu procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, a fi de teixir complicitats sòlides entre la teoria i la pràctica.
 
Avaluació:
S’espera que els participants:
  • Col·laborin activament en els debats i dinàmiques plantejades a les sessions.
  • Exposin experiències de situacions d’ensenyament i aprenentatge documentades (fotos, filmacions, produccions infants) al grup per a ser analitzades.  
  • Elaborin l'anàlisi d'una situació específica d'ensenyament i aprenentatge de lectura i escriputra i l'exposin al curs.
  • Redactin una reflexió escrita fonamentada sobre la seva experiència docent en ensenyar a llegir i a escriure.

Observacions:
Aniria bé que les persones participants portin al curs mostres de les activitats dutes a terme amb els infants.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores presencials del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament de l'activitat.