Normativa


1. Les persones que es vulguin matricular als Cursos per a Gent Gran han de ser sòcies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. Un cop finalitzada la matrícula si es comprova que no es compleix aquest requisit es procedirà a anul·lar la matrícula i per tant, es perdrà la plaça.

2. La demanda de places cada any supera amb escreix l’oferta de què disposem. És per això que, de comú acord amb la Junta de l’Associació, s’ha decidit que l’alumnat que durant aquest curs no assisteixi a un mínim del 70% de les sessions perdrà la reserva de plaça per al curs 2019-2020. En cas de malaltia o hospitalització, degudament justificades mitjançant un document mèdic oficial, es podrà seguir gaudint de la reserva de plaça. Aquest document s’ha de presentar a la secretaria de l’ICE tan aviat com sigui possible i, en tot cas, com a màxim un mes després del dia o dies que es volen justificar.
Un cop finalitzat el curs les persones que no assoleixin un mínim del 70% d’assistència rebran una notificació informant-los que perden la plaça i disposaran d’un termini per presentar, si s’escau, la documentació que justifiqui aquestes absències.

3. Excepte en els casos citats, es guardarà plaça per al proper curs al mateix grup en què s’està matriculat. Per canviar de grup, les persones interessades han de sol·licitar el canvi segons el procediment i el calendari establert.
La concessió dels canvis depèn de la disponibilitat de places vacants. No es pot accedir a un grup sense tenir plaça adjudicada.