El lingüista com a detectiu: una introducció a la lingüística forense

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària i a filòlegs, traductors o advocats.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h. 
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Núria Gavaldà, professora del departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UABSheila Queralt, pèrit judicial lingüista acreditada pel Col·legi de Doctors i Llicenciats de Lletres i Ciències de Catalunya; Jordi Cicres, professor de didàctica de la llengua i de la literatura a la Universitat de Girona; Montse Marquina, pèrit lingüista en l'anàlisi de la parla i de textos escrits a ForensicLab.
Preu: 80€
Codi curs: 30090          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Aquest curs tracta sobre la lingüística forense, una branca de la lingüística aplicada relativament moderna que estudia la interfície entre el llenguatge i el dret. Així, se’n poden distingir tres grans àmbits d'estudi: el llenguatge jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge evidencial o probatori. El focus del curs se centra en aquest últim àmbit, en el qual els lingüistes fan peritatges d’identificació de parlants, analitzen documents escrits per determinar-ne l'autoria, analitzen casos de plagi, etc. Els participants d'aquest curs veuran, a partir de casos reals, com treballen els lingüistes forenses. 

Objectius:
El principal objectiu d’aquest curs és oferir una panoràmica general de la lingüística forense i familiaritzar les persones inscrites amb la tasca del lingüista forense. Els continguts del curs es centraran en les principals tasques i contextos legals que requereixen l’actuació d’un lingüista. Així doncs, a través de l’explicació de casos reals i pràctiques a l’aula, les persones assistents es familiaritzaran amb el tipus d’anàlisi lingüística que es realitza per poder determinar si dues gravacions han estat produïdes per un mateix parlant, si dos textos escrits han estat realitzats pel mateix individu, i si dos textos han estat produïts independentment o si s’ha produït un plagi. A més a més, també es tractaran temes relacionats amb el discurs legal i judicial, i la interpretació i traducció legal i judicial en contextos multilingües i amb aspectes lingüístics dels interrogatoris policials.

Continguts:

  • Introducció a la lingüística forense.
  • Fonètica forense.
  • Anàlisi del plagi.
  • Determinació d’autoria de textos escrits.
  • El discurs legal i judicial,  els interrogatoris policials i la interpretació i traducció legal i judicial. 

Metodologia:
Les sessions combinaran explicacions teòriques i metodològiques del professor, i pràctiques amb casos forenses reals a l’aula. La llengua vehicular del curs serà el català.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.

Formulari d'inscripció