Requeriments

Introducció

Els IP i/o els supervisors de les instal·lacions han d’assegurar que les persones que hi treballen tenen la formació adequada per al tipus d’activitat que duen a terme i per a les seves responsabilitats. Per això, han de definir la formació inicial i genèrica que han de seguir aquestes persones, d’acord amb els requeriments establerts en el programa de formació genèrica del CBS, i oferir la formació específica pel que fa als riscos de les instal·lacions i les operacions pròpies de l’activitat que es desenvolupa. Aquest grau de formació requerit és proporcional al risc i al nivell d’experiència demostrada de la persona i, en els casos que es determinin, de caràcter obligatori abans de començar a treballar. Cap treballador pot quedar exempt de demostració de la seva competència professional, independentment del seu rang, experiència o antecedents.

Tot el personal implicat en activitats amb risc d'exposició a agents biològics haurà de renovar la formació requerida com a màxim cada 5 anys.