Requeriments

Introducció

És responsabilitat del personal docent i investigador (PDI) assegurar que tot el personal, que treballa sota la seva direcció, hagi rebut la formació adequada per al tipus d’activitat i responsabilitat associada amb la manipulació dels agents biològics. Per això, ha de definir la formació inicial i genèrica que han de seguir aquestes persones, d’acord amb els requeriments establerts en el programa de formació genèrica del CBS, i oferir la formació específica pel que fa als riscos de les instal·lacions i les operacions pròpies de l’activitat que es desenvolupa. Aquest grau de formació requerit serà proporcional al risc i al nivell d’experiència demostrada de la persona i, en els casos que es determinin, de caràcter obligatori abans de començar a treballar. Cap membre del grup de recerca pot quedar exempt de demostració de la seva competència professional, independentment del seu rang, experiència o antecedents.

La formació rebuda haurà de ser renovada a criteri del CBS atenent a l’actualització i avenços en bioseguretat. Aquesta actualització podrà ser en format presencial i/o virtual i podrà consistir en, p. ex., la visualització de materials creats ad hoc seguit d’una breu avaluació que caldrà superar per validar la competència del personal que treballi amb ABs.