FAS > Fas > Portal de transparència > Estatuts

En aquest enllaç us podeu descarregar els estatuts de la Fundació Autònoma Solidària.

La FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA és una entitat sense ànim de lucre i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d’una manera especial, per aquests Estatuts.

La Fundació assoleix la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions amb elnúmero de registre 1373, obtenint plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts. 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats