Règim de permanència


La Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat una nova normativa de permanència dels estudis de grau i de màster. En el document adjunt que trobaràs en aquest apartat es recullen els aspectes fonamentals de les noves normes de progressió acadèmica a la UAB, basades en quatre eixos: el règim de dedicació, els anys de permanència, la progressió de matrícula i la continuació d'estudis.

Cas pràctic: Alumnes que no han aprovat la tercera convocatòria
Els alumnes que esgotin la tercera matrícula sense aprovar una assignatura hauran de presentar una sol·licitud adreçada al degà a finals de curs, un cop tinguin les qualificacions de segon semestre. A la carta es demanarà poder disposar de la quarta matrícula (adjuntant en el seu cas les justificacions pertinents -salut, econòmiques, familiars...-).

(*) Si l'alumne es vol acollir a la normativa d'avaluació curricular mitjançant compensació s'haurà de presentar una instància adreçada al degà, sempre que compleixi els requisits següents:

1. Haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries de la UAB establertes a la normativa que regula el règim de permanència.
2. En el cas que amb la superació de l'assignatura l'estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries.
3. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l'assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.
4. L'avaluació per compensació es podrà sol·licitar una sola vegada a cada titulació, i només es podrà aplicar quan correspongui a la darrera assignatura obligatòria necessària per a superar un dels cursos del pla d'estudis. Queden exclosos el treball final de grau i el pràcticum. En cap cas no es podran compensar els crèdits optatius.
5. Només es podrà compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.
6. La comissió responsable d'avaluació de cada centre serà qui resoldrà les sol·licituds d'avaluació per compensació.
7. Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l'acta amb la qualificació d'apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l'efecte exclusivament de baremació de l'expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.

Informació sobre el règim de permanència (PDF)
Facultat de Ciències Informació d'interès per als estudiants de Ciències

 

Facultat de Biociències Informació d'interès per als estudiants de Biociències

 

Biblioteques Web de les biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Grau de Ciències Ambientals Cristina Palet +34 93 581 3475

coordinacio.grau.ccaaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona